Νόμος 4409/16 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 29 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Η Αρμόδια Αρχή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, καταρτίζει σε εθνικό επίπεδο σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που καλύπτει όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων ή συνδεδεμένες υποδομές, καθώς και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν. Μετά την κατά νόμο έγκριση του ανωτέρω εθνικού σχεδίου και με βάση αυτό, η Αρμόδια Αρχή σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, τους οικείους διαχειριστές και ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, τους κατόχους άδειας, καταρτίζουν εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που καλύπτουν όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων ή συνδεδεμένες υποδομές, καθώς και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων άδειας και των διαχειριστών σε σχέση με τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και η κατανομή των υποχρεώσεων αυτών.

 

2. Τα ως άνω εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λαμβάνουν υπόψη την πλέον επικαιροποιημένη έκδοση των εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τις υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις ή για τις συνδεδεμένες υποδομές στην περιοχή που καλύπτεται από το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

3. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καταρτίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα 7 και είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να επηρεαστούν και στο κοινό. Κατά τη διάθεση των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη λειτουργία των υπεράκτιων εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων ούτε να βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου ή την ατομική ασφάλεια και προσωπικότητα των υπαλλήλων που ασκούν σχετικά καθήκοντα.

 

4. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται πρόσφορα μέτρα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου συμβατότητας και διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της εμπειρογνωμοσύνης με άλλα κράτη-μέλη. Ομοίως, ενθαρρύνεται ο κλάδος να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει εξοπλισμό και υπηρεσίες με υψηλό βαθμό συμβατότητας και διαλειτουργικότητας εντός της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησης τους.

 

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τηρούν αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το Παράρτημα 8 σημείο 1. Τα εν λόγω αρχεία είναι διαθέσιμα στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να επηρεαστούν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, σε βάση αμοιβαιότητας, σε γειτονικές τρίτες χώρες.

 

6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων δοκιμάζουν τακτικά την ετοιμότητά τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την ενεργοποίηση και εφαρμογή των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς, και την Αρμόδια Αρχή.

 

7. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναπτύσσουν σενάρια συνεργασίας για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Τα εν λόγω σενάρια αξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται όταν είναι αναγκαίο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.