Νόμος 4423/16 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Γενική Συνέλευση - απαρτία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη (απαρτία).

 

2. Αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική συνεδρίαση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

 

3. Κατ' εξαίρεση, αν πρόκειται για θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην:

 

α) διεύρυνση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού,

 

β) συγχώνευση του συνεταιρισμού,

 

γ) παράταση της διάρκειας ή διάλυση του συνεταιρισμού,

 

δ) τροποποίηση του Καταστατικού,

 

ε) εκποίηση ή δωρεά ακινήτων του συνεταιρισμού,

 

στ) ανάκληση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ή μελών αυτού και αντιπροσώπων σε Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας,

 

ζ) επιβάρυνση των μελών για την κάλυψη τυχόν ζημιών ή επιβολή ειδικής εισφοράς,

 

η) μεταφορά κονδυλίων από ένα λογαριασμό σε άλλον μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε,

 

θ) για κάθε άλλο θέμα, όπου ο νόμος αυτός απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μελών. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου

 

2. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης τα μισά (1/2) τουλάχιστον μέλη.

 

4. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται η ενισχυμένη απαρτία η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.