Νόμος 4423/16

Ν4423/2016: Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4423/2016: Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 182/Α/2016), 27-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμός - σκοπός διαβάθμιση - δραστηριότητες

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας

 

Άρθρο 2: Έδρα - περιφέρεια - επωνυμία

Άρθρο 3: Όροι σύστασης - έγκριση καταχώριση καταστατικού

Άρθρο 4: Τύπος - περιεχόμενο καταστατικού

 

Κεφάλαιο Γ: Μέση - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

 

Άρθρο 5: Μέλη

Άρθρο 6: Κωλύματα

Άρθρο 7: Απόκτηση ιδιότητας μέλους

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

Άρθρο 9: Αποχώρηση - θάνατος μέλους

Άρθρο 10: Διαγραφή μέλους

 

Κεφάλαιο Δ: Σχέσεις μελών - συνεταιρισμού

 

Άρθρο 11: Συνεταιριστική μερίδα

Άρθρο 12: Ευθύνη του μέλους για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού

Άρθρο 13: Ευθύνη των μελών προς τρίτους

 

Κεφάλαιο Ε: Διοίκηση των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

 

Άρθρο 14: Όργανα του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας

Άρθρο 15: Γενική Συνέλευση - αρμοδιότητες

Άρθρο 16: Γενική Συνέλευση σύγκληση - ημερήσια διάταξη

Άρθρο 17: Γενική Συνέλευση - απαρτία

Άρθρο 18: Γενική Συνέλευση - αποφάσεις

Άρθρο 19: Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Άρθρο 20: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21: Αρχαιρεσίες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εποπτεία - Έλεγχος

 

Άρθρο 22: Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 23: Μητρώα Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Άρθρο 24: Εποπτεία Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

 

Κεφάλαιο Ζ: Λειτουργία - Οικονομική διαχείριση

 

Άρθρο 25: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 26: Είσπραξη απαιτήσεων από τα μέλη

Άρθρο 27: Τηρούμενα βιβλία

Άρθρο 28: Διαχειριστική χρήση

Άρθρο 29: Διαχειριστικό υπόλοιπο - αποθεματικά

Άρθρο 30: Έκτακτη εισφορά

 

Κεφάλαιο Η: Συγχώνευση - Πτώχευση - Διάλυση - Εκκαθάριση

 

Άρθρο 31: Συγχώνευση - διαδικασία

Άρθρο 32: Πτώχευση - Διαδικασία

Άρθρο 33: Λύση

Άρθρο 34: Εκκαθάριση

Άρθρο 35: Ενέργειες εκκαθαριστών

 

Κεφάλαιο Θ: Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

 

Άρθρο 36: Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΕΔΑΣΕ) - Σύσταση

Άρθρο 37: Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας - Σκοπός - Δραστηριότητες - Καταστατικό Εποπτεία

Άρθρο 38: Όργανα της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

Άρθρο 39: Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΥΔΑΣΟ)

 

Κεφάλαιο Ι: Ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 40

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Σχέσεις Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων - Κράτους

 

Άρθρο 41: Δικαίωμα πρόσβασης

Άρθρο 42: Αναπτυξιακά κίνητρα

Άρθρο 43: Φορολογικές απαλλαγές

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 44: Προσωπικό Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Υγιεινή και Ασφάλεια

Άρθρο 45: Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στο Ειρηνοδικείο

Άρθρο 46: Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί

 

Κεφάλαιο ΙΓ Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 48: Καταργούμενες - τροποποιούμενες λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Τροποποίηση του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.