Νόμος 4423/16 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ενέργειες εκκαθαριστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκκαθαριστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε απογραφή της περιουσίας του συνεταιρισμού και συντάσσεται ο ισολογισμός με την υποχρεωτική συνδρομή και υπογραφή λογιστή. Ο ισολογισμός υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και στην Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της οποίας ο συνεταιρισμός είναι μέλος. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε χρόνου. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης.

 

3. Οι εκκαθαριστές φροντίζουν χωρίς καθυστέρηση για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και τη ρύθμιση των εκκρεμών λογαριασμών του συνεταιρισμού. Γνωστοποιούν τη διάλυση του συνεταιρισμού σε μία ημερήσια ή περιοδικού τύπου εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της έδρας του και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

 

4. Η περιουσία του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας σε περίπτωση λύσης ρευστοποιείται μέσω δημοπρασίας. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους κατά τη σειρά που ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Τα ποσά των επίδικων και μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

5. Αν στην περιουσία του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας περιλαμβάνονται ακίνητα, μέλος ή πιστωτής αυτού μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης αυτών. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Αν για 1 έτος μετά την έκδοση της απόφασης του Ειρηνοδικείου δεν καταστεί δυνατή η εκποίηση ακινήτων του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας, τότε παύει να ισχύει η δέσμευση της παρούσας παραγράφου. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει μετά την κάλυψη των απαιτήσεων των τρίτων και την απόδοση των συνεταιριστικών μερίδων διανέμεται στα μέλη.

 

6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι αδύνατη ή δεν εγκριθούν οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης, αυτοί κατατίθενται από τους εκκαθαριστές στο Ειρηνοδικείο και ζητείται απ' αυτό η έγκρισή τους από τους εκκαθαριστές ή μέλη που εκπροσωπούν το 1/3 του αριθμού των μελών. Η εκκαθάριση τελειώνει με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο ειδικό δημόσιο βιβλίο των Δασικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός ή, στην περίπτωση αδυναμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, με την κατάθεση του τελικού ισολογισμού στο Ειρηνοδικείο. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

 

7. Τα βιβλία και τα αρχεία του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας που λύθηκε παραδίδονται στην οικία Διεύθυνση Δασών του Νομού, φυλάσσονται για 10 έτη και είναι προσιτά στους ενδιαφερόμενους, με εξαίρεση τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται με βάση τη φορολογική νομοθεσία, τα οποία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.