Νόμος 4430/16 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. α. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ως καθολικός διάδοχος των κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας τις δαπάνες μεταφοράς των βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από αυτόν, που μεταφέρονται με αεροπορικό ή πλωτό μέσο και συγκεκριμένα για τις μεταφορές:

 

α) των δικαιούχων περίθαλψης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και

β) των ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων.

 

Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται και στις περιπτώσεις εκείνες που η μεταφορά για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιήθηκε, υπήρξε όμως κινητοποίηση μέσων και προσωπικού.

 

β. Ειδικά, οι δαπάνες μεταφοράς αλλοδαπών καταβάλλονται από τους ίδιους και σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής εκ μέρους τους, αυτές καταβάλλονται από τους ασφαλιστικούς τους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) μέσω των πρεσβειών των κρατών προέλευσής τους, εκτός εάν ρυθμίζονται διαφορετικά από διακρατικές συμφωνίες ή προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους ισχύει η σχετική με το θέμα αυτό κοινοτική νομοθεσία.

 

γ. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας, στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του.

 

δ. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως καθολικός διάδοχος των ενταχθέντων κλάδων υγείας αποζημιώνει ετησίως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας με ποσοστό έως 0,86% επί του συνόλου των κατ' έτος δαπανών υγείας (πλην φαρμακευτικής δαπάνης), για κάλυψη δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Οργανισμό, εφόσον προσκομιστούν στον Οργανισμό τα προβλεπόμενα από την παράγραφο Η' της υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ4Β/9239/Β727/1994 υπουργικής απόφασης δικαιολογητικά. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0674 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Η ως άνω αποζημίωση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καλύπτει και την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από 01-01-2012 οφειλών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για αερομεταφορές ασθενών, η οποία και θα γίνεται βάσει του ως άνω ετήσιου ορίου του 0,86%.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.