Νόμος 4456/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 14 του νόμου 3649/2008 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39/Α/2008), προστίθεται άρθρο 14Α, ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 14Α: Νομική Υπεράσπιση του Προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

 

1. α. Στο εν γένει προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον:

 

α) κατά τις κείμενες, κατά περίπτωση κατηγορίας υπαλλήλου, διατάξεις περί πειθαρχικού ελέγχου, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται και

β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο.

 

Ο υπάλληλος στερείται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της Υπηρεσίας.

 

β. Στους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του νόμου 3649/2008, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης και υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του αρμόδιου Υπουργού προς το Νομικό Συμβουλίου του Κράτους, στο οποίο βεβαιώνεται ότι:

 

α) ο διωκόμενος ή εναγόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον και

 

β) ότι δεν θα εκπροσωπηθεί από δικηγόρο.

 

2. Στον προϋπολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων:

 

α. Του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που βρίσκεται είτε σε ενέργεια είτε έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία, κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

β. Του αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο προσωπικού ή των μελών των οικογενειών του, στα οποία υποβάλλονται, όταν παρίστανται, ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες για τα αδικήματα αυτά.

 

γ. Των μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου 9 του νόμου 3649/2008, που βρίσκονται είτε σε ενέργεια είτε έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή των μελών των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται, όταν παρίστανται, ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες για τα αδικήματα αυτά.

 

3. α. Στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που βρίσκεται σε ενέργεια δύναται να χορηγείται, από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή του στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετά τη διενεργηθείσα προανάκριση/ανάκριση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται.

 

β. Στους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του νόμου 3649/2008, που βρίσκονται σε ενέργεια, δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων, στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για πράξεις ή παραλείψεις, που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατόπιν εγγράφου του αρμόδιου Υπουργού, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο διωκόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον.

 

4. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά χορήγησης των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 εξόδων, ο υπολογισμός του ύψους του ποσού που καταβάλλεται και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

 

5. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 15/2007 (ΦΕΚ 11/Α/2007) και του άρθρου 52Α του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014) εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.}

 

2. Στο άρθρο 20 του νόμου 3649/2008 προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως:

 

{3. Οι μισθώσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί στεγάσεως των υπηρεσιών του Δημοσίου, κατόπιν διαπραγματεύσεων, που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών της Μονάδων και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

Οι συμβάσεις των μισθώσεων υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Περιφερειακής Μονάδας, που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η χρήση από την Υπηρεσία ακινήτου, που μισθώθηκε για στέγαση ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών της, πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης και για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.