Νόμος 4456/17 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση του νόμου 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 89/Α/1999)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) και την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, στελεχώνεται από μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σε αυτή για 3 έτη. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί μέχρι 3 φορές, για ένα έτος κάθε φορά. Το αστυνομικό προσωπικό μετατίθεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, ανάλογα με το αν η Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εδρεύει εντός των γεωγραφικών ορίων του Τομέα Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα. Το ως άνω προσωπικό, μετά τη συμπλήρωση 4 ετών από την αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή, μπορεί να επανεπιλέγεται για τη στελέχωσή της. Ως προϊστάμενος των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 6 έτη από την έξοδό του από την οικεία Σχολή, να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.}

 

3. Οι περιπτώσεις ε', στ' και ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2713/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ε. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

 

στ. Έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί στο γραφείο του εν ενεργεία Αρχηγού ή Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, του Προϊστάμενου Επιτελείου ή των Προϊστάμενων Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ζ. Καταλαμβάνεται από το ανώτατο όριο ηλικίας παραμονής του στο Σώμα μέσα στην επόμενη πενταετία από την ημερομηνία επιλογής του.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2713/1999, προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η. Είναι μέλος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου της χώρας.}

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία 2 ετών. Επιτρέπεται η μετάθεσή του και πριν τη λήξη της θητείας του, ύστερα από αίτησή του ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 

6. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3686/2008 (ΦΕΚ 158/Α/2008), την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 3938/2011 και την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά τη λήξη της θητείας τους, μετατίθενται σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθαν. Κατ' εξαίρεση, μετά τη λήξη της τριετούς ανανέωσης της θητείας τους, οι ως άνω αστυνομικοί δύνανται να μετατίθενται και σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης, ανάλογα με το αν υπηρετούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, αντίστοιχα.}

 

β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης δεν καταλαμβάνει τους αστυνομικούς, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/1999 (ΦΕΚ 169/Α/1999) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.