Νόμος 4461/17 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Μέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 

2. Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι οδοντοτεχνίτες που είναι απόφοιτοι:

 

α) των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ,

β) των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των Σχολών Επιστημών Υγείας Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

γ) των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία,

δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1986).

 

Όλοι οι υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 

3. Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

 

4. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της οδοντοτεχνικής ως και οδοντοτεχνίτες που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

 

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.