Νόμος 4461/17 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων ή επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος του Συλλόγου και μη συνάδουσα με το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί ιδίως κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους οδοντοτεχνίτες από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κώδικα Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου, των αποφάσεων του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Περιφερειακού Τμήματος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπτωμάτων των οδοντοτεχνιτών γίνεται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κάθε κακούργημα, τελούμενο από οδοντοτεχνίτη, αποτελεί και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα. Κάθε πλημμέλημα, που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη, αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.

 

3. Οι επιβαλλόμενες από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι:

 

α) έγγραφη επίπληξη,

β) πρόστιμο,

γ) προσωρινή παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη από 15 ημέρες έως 6 μήνες και

δ) οριστική παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη.

 

Το πρόστιμο περιέρχεται στα οικεία Περιφερειακά Τμήματα και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Οι ποινές της επίπληξης και του προστίμου μπορεί να επιβληθούν σωρευτικά.

 

Η ποινή της οριστικής παύσης ασκήσεως του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη μπορεί να επιβληθεί εάν ο οδοντοτεχνίτης:

 

α) τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με 2 τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη,

β) καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα,

γ) καταδικασθεί με 2 τουλάχιστον αποφάσεις για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματός του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.