Νόμος 4461/17 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Σωματείου Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών, ενδεκαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου.

 

Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το 1 ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία διορισμού της. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θητείας της είναι εφικτή μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

 

2. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Την ενημέρωση των οδοντοτεχνιτών σε όλη τη χώρα.

 

β) Τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των οδοντοτεχνιτών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

γ) Τη σύγκληση Περιφερειακών Συνελεύσεων σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

 

δ) Την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

 

ε) Την εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 55 του παρόντος νόμου.

 

στ) Τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου.

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται με απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Ταμία για τη διενέργεια των πράξεων αρμοδιότητάς της. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, κατόπιν εξουσιοδότησης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, έχει την αρμοδιότητα υπογραφής του σχεδίου της συλλογικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους περίθαλψης, με κάθε δημόσιο φορέα, οι όροι της οποίας θα δεσμεύουν όλους τους οδοντοτεχνίτες που ασκούν το επάγγελμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4565/2018 (ΦΕΚ 173/Α/2018).

 

3. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται.

 

4. Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον εργάζονται στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, καθ' όσο χρόνο είναι μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.

 

5. Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

 

6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.

 

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών από άλλο νομικό πρόσωπο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.