Νόμος 4461/17 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να προβαίνει με ίδια μέσα και προσωπικό σε αναδιαμόρφωση και επισκευή ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και των εποπτευόμενων φορέων της και εγκατάσταση εξοπλισμού σε αυτά, με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση και φιλοξενία ανηλίκων που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας κοινωνικής προστασίας, ιδίως απροστάτευτων τέκνων και ασυνόδευτων ανηλίκων. Για τον ίδιο σκοπό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων και προμήθειας αγαθών.

 

2. Οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο καλύπτονται από πιστώσεις του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-04-2014 (L 150/168, Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, 20-05-2014), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταναστευτικής Πολιτικής προσδιορίζεται η ταυτότητα των ακινήτων της παραγράφου 1 και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.