Νόμος 4467/17 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 142 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο έλεγχος επί της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 142 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διαμόρφωση της νέας σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσω:

 

α) της πώλησης και μεταβίβασης, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (στο εξής ΔΕΣΑΔΜΗΕ),

 

β) της πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού σε στρατηγικό επενδυτή και

 

γ) της μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού σε εταιρεία συμμετοχών (Holding Co, στο εξής Εταιρεία Συμμετοχών), η οποία πρόκειται να συσταθεί με επιμέλεια και δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και της οποίας μοναδικός μέτοχος αρχικώς θα είναι η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και εν συνεχεία οι μέτοχοι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, εκ των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (θα μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους επί της Εταιρείας Συμμετοχών στη ΔΕΣΑΔΜΗΕ.}

 

3. Ο τίτλος του άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σύσταση και ενέργειες της ΔΕΣΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ΔΕΣΑΔΜΗΕ αποκτά από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού μετοχές εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το στοιχείο α)α' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 143.}

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αμέσως μετά την εις είδος διανομή από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στους μετόχους της των μετοχών που κατέχει η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στην Εταιρεία Συμμετοχών, σύμφωνα με το στοιχείο β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΔΕΣΑΔΜΗΕ αποκτά το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας Συμμετοχών που θα κατέχουν το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣΑΔΜΗΕ ορίζεται κατά την ίδρυσή της σε 200.000 €, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο άπαξ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 2, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣΑΔΜΗΕ θα αυξηθεί περαιτέρω είτε άπαξ είτε διαδοχικά έως του ποσού που θα ισούται με το ποσό της ως άνω αποτίμησης και θα καλυφθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με εισφορά εις είδος είτε με συνδυασμό των δύο. Η ως άνω εισφορά εις είδος δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εκχώρησης απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες ενδεικτικώς δύνανται να περιλαμβάνουν γεννημένες ή σε περίπτωση διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις έναντι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε περίπτωση εκχώρησης φορολογικών απαιτήσεων, το ύψος αυτών έναντι έκαστης εκ των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος που θα αντιστοιχούσε σε έκαστη εκ των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αν το φορολογητέο εισόδημά της περιοριζόταν στο εισόδημα από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο, για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.}

 

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στις περιπτώσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 145, η ΔΕΣΑΔΜΗΕ ορίζεται ως ο νόμιμος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που προκύπτουν από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισμού έως του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τέτοιες φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις φόρου υπεραξίας από την πώληση των μετοχών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τις απαιτήσεις αυτές δύναται η ΔΕΣΑΔΜΗΕ να ενεχυριάζει αποκλειστικά προς ασφάλεια τυχόν χρηματοδότησης που λαμβάνει προς το σκοπό εξόφλησης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή να τις συμψηφίζει με το οφειλόμενο τίμημα από την πώληση των μετοχών. Η ΔΕΣΑΔΜΗΕ δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό εξόφλησης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΣΑΔΜΗΕ και επιστρέφει το προϊόν της είσπραξης των ανωτέρω φορολογικών απαιτήσεων στο Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν υπερβάλλον ποσό χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού. Τυχόν ελλείπον ποσό συμπληρώνεται από τα διανεμόμενα μερίσματα της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αναλογούν στο Ελληνικό Δημόσιο.}

 

8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του νόμου 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005), των κανονισμών και αποφάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων διατάξεων. Ως αρχική τιμή για την εισαγωγή της μετοχής της στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ορίζεται η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του νόμου 4389/2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.