Νόμος 4467/17 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας και τελών κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.}

 

β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2016 και μετά.

 

2. α. Τα δυο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 6, κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες 5 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων, μηνών. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.}

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 01-01-2016 και μετά.

 

3. α. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 41 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας από 01-01-2017, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται έως και 12-05-2017. Εξαιρετικά, όσοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας από 01-01-2017, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να προβούν σε δήλωση μεταβολής μετάταξης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών έως και 12-05-2017.}

 

β. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που τυχόν επιβλήθηκαν στις δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών από 01-01-2017 στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 41 του Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας (νόμος 2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος έως και 12-05-2017, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 2859/2000 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 € από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο το έτος 2016.}

 

4. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2017, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:

 

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

 

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

 

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31-12-2017 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.