Νόμος 4472/17 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4304/2014, διαγράφεται η υποπερίπτωση ι)δ)δ'.

 

2. Στην υποπερίπτωση ι)δ)ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4304/2014, διαγράφεται η φράση ετήσιους προϋπολογισμούς.

 

3. Η υποπερίπτωση ι)δ)θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)δ)θ) Τις προεκλογικές δαπάνες και τα έσοδα κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων και το συνολικό ποσό που διέθεσαν και εισέπραξαν όλα τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4304/2014, προστίθεται περίπτωση ι)ζ' ως εξής:

 

{ι)ζ) Η Επιτροπή Ελέγχου δημοσιοποιεί τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων ι)δ)α' έως ι)δ)ζ' και ι)δ)θ' έως ι)δ)ι' της παρούσας παραγράφου το αργότερο εντός 90 ημερών από την παραλαβή τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπερίπτωση ι)δ)η' της παρούσας παραγράφου δημοσιεύονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα 10 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, καθιστώντας άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες τα ανωτέρω στοιχεία.

 

Σε περίπτωση που κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων δεν υποβάλλει τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία, η Επιτροπή Ελέγχου δημοσιεύει την παράλειψη αυτή στην ιστοσελίδα της.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.