Νόμος 4472/17

Ν4472/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4472/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 74/Α/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 75/Α/2017), 19-05-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4387/2016 και μέτρα κοινωνικής στήριξης

 

Κεφάλαιο Α: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4387/2016 και μέτρα κοινωνικής στήριξης

 

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

Άρθρο 3: Επίδομα Στέγασης

Άρθρο 4: Πρόγραμμα Βρεφονηπιακή Φροντίδα

Άρθρο 5: Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα

Άρθρο 6: Επίδομα παιδιού

Άρθρο 7: Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

Άρθρο 8: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 9: Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του νόμου 4172/2013

Άρθρο 14: Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 15

 

Μέρος Β: Εργασιακές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 16: Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρο 17: Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 20

 

Μέρος Γ: Ίδρυση της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων

 

Άρθρο 21: Σύσταση - Επωνυμία

Άρθρο 22: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 22Α: Πόροι

Άρθρο 23: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 24: Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 25: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 26: Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την εθνική κεντρική αρχή προμηθειών

Άρθρο 27: Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 28: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 30: Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 31: Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΕΣΣΚΠ)

Άρθρο 32: Διοικητική Οργάνωση

Άρθρο 33: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 34: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος Μέρους Γ

 

Μέρος Δ: Ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Άρθρο 36: Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002)

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 3023/2002

Άρθρο 38: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 3023/2002

Άρθρο 39: Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 7Β του νόμου 3023/2002

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του νόμου 3023/2002

Άρθρο 42: Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του νόμου 3023/2002

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002

Άρθρο 44: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 3870/2010

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 19 του νόμου 4172/2013 (ΚΦΕ)

 

Μέρος Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017)

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 48: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Άρθρο 49: Τροποποίηση του νόμου 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 173/Α/2013)

Άρθρο 50: Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53: Τροποποιήσεις του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 54: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 67/Β/2000) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Άρθρο 55

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 56

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 58Α

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 59: Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Άρθρο 60: Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Άρθρο 61: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 62: Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμος 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007))

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Άρθρο 64: Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 65: Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 66: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

Άρθρο 67: Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Άρθρο 68: Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών

Άρθρο 72

Άρθρο 73: Τροποποίηση του άρθρου 196 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)

Άρθρο 74

Άρθρο 75: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010)

Άρθρο 76: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014)

Άρθρο 77: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013)

Άρθρο 78: Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 79: Πρόστιμο φόρου προστιθέμενης αξίας για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011

Άρθρο 80Α: Τροποποίηση του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011

Άρθρο 81: Τροποποίηση του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)

Άρθρο 82: Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του νόμου [Ν] 4446/2016

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 85: Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

Άρθρο 86: Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Άρθρο 87: Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 88: Διατάξεις για τα γενόσημα

Άρθρο 89: Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγου

Άρθρο 90: Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων

Άρθρο 91: Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων

Άρθρο 92: Κατανομή μέρους εσόδων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 93: Έλεγχος συνταγογράφησης από Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 94: Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

Άρθρο 95: Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Άρθρο 96: Τροποποίηση του νόμου 3730/2008 Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 262/Α/2008)

Άρθρο 97: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Η: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Άρθρο 98

Άρθρο 99

Άρθρο 100

 

Κεφάλαιο Θ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 101: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 102: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) για Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Ανεξάρτητου Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 103: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

 

Κεφάλαιο Ι: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 104

Άρθρο 105

Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111

Άρθρο 112

Άρθρο 113

Άρθρο 114

Άρθρο 115

Άρθρο 116

Άρθρο 117

Άρθρο 118: Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΤΕ)

Άρθρο 119: Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του νόμου 4412/2016

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 120: Τροποποίηση διατάξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 121: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012)

Άρθρο 122: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007) και κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α/2012)

 

Μέρος ΣΤ: Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 123: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 124: Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης

Άρθρο 125: Βασικός μισθός

Άρθρο 126: Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Άρθρο 127: Επιδόματα

 

Κεφάλαιο Γ: Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διδακτικό και ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθηγητές και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, προσωπικό του πρώην παιδαγωγικού ινστιτούτου, μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των πανεπιστημίων και των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

Άρθρο 128: Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 129: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 130: Βασικός μισθός

Άρθρο 131: Επιδόματα

 

Κεφάλαιο Δ: Ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες που υπηρετούν σε εθνικά ερευνητικά ινστιτούτα που υπάγονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του ΚΕΠΕ

 

Άρθρο 132: Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 133: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 134: Βασικός μισθός

Άρθρο 135: Επιδόματα

 

Κεφάλαιο Ε: Ιατροί και οδοντίατροι ΤΟΥ Εθνικού Συστήματος Υγείας, Ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, Έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, επικουρικοί ιατροί, μόνιμοι αγροτικοί ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, ιατροί γενικής ιατρικής και βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη διεύθυνση ΚΕΔΥ του Υπουργείου Υγείας ή στις διευθύνσεις Υγείας των αποκεντρωμένων διοικήσεων και περιφερειών και ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 136: Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 137: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 138: Βασικός μισθός

Άρθρο 139: Επιδόματα

Άρθρο 140: Εφημερίες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υπάλληλοι του διπλωματικού Κλάδου, Επιστημονικό προσωπικό της ειδικής νομικής υπηρεσίας, υπάλληλοι του κλάδου εμπειρογνωμόνων, καθώς και υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Άρθρο 141: Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 142: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 143: Βασικός μισθός

Άρθρο 144: Επιδόματα

 

Κεφάλαιο Ζ: Αρχιερείς

 

Άρθρο 145: Αποδοχές

 

Κεφάλαιο Η: Μουσικοί, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής

 

Άρθρο 146: Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 147: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 148: Βασικός μισθός

Άρθρο 149: Επιδόματα

 

Κεφάλαιο Θ: Συναφείς διατάξεις

 

Άρθρο 150: Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών

Άρθρο 151: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 152: Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Άρθρο 153: Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών

Άρθρο 154: Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων

Άρθρο 155: Διασφάλιση αποδοχών

Άρθρο 156: Ανώτατο όριο αποδοχών

Άρθρο 157: Έλεγχος μισθοδοσίας

Άρθρο 158: Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Άρθρο 159: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 160: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 161

Άρθρο 161Α: Ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και εισφορών υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 162: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Ζ: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021

 

Άρθρο 163: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021

 

Μέρος Η: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 164

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-05-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.