Νόμος 4474/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2015/2376)

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4170/2013 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 9Α διενεργείται με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου που εγκρίνεται, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων, από την Επιτροπή. Το τυποποιημένο έντυπο του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει μόνον τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9Α για την ανταλλαγή των πληροφοριών, καθώς και πεδία που συνδέονται με τα στοιχεία αυτά και απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 9Α.

 

Με βάση τις γλωσσικές ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9Α μπορεί να κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη από τις επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης με την πρόβλεψη ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε κάποια άλλη επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας της Ένωσης.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα πρόσωπα που είναι δεόντως διαπιστευμένα από την Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας της Επιτροπής επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, μόνον εφόσον είναι αναγκαίο για σκοπούς διατήρησης, συντήρησης και ανάπτυξης του ευρετηρίου που προβλέπεται στην παράγραφο 6 και του δικτύου CCN.}

 

3. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4170/2013 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9Α πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης και παροχής, μαζί με την υλικοτεχνική υποστήριξη, από την Επιτροπή έως τις 31-12-2017, ενός ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη-μέλη, το οποίο αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες. Η αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4 έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο ευρετήριο του προηγούμενου εδαφίου. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το ανωτέρω ασφαλές κεντρικό ευρετήριο, η αυτόματη ανταλλαγή που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9Α διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τις ισχύουσες πρακτικές ρυθμίσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.