Νόμος 4474/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του νόμου 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή, της παραγράφου 1 του άρθρου 4, κοινοποιεί, μέσω της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγησή της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που ορίζεται στα άρθρα 9 και , καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή, της παραγράφου 1 του άρθρου 4, παρέχει στην Επιτροπή μέσω της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 1 του άρθρου 5, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των άρθρων 1 έως και 25 στατιστικά στοιχεία.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του νόμου 4170/2013 καταργείται.

 

4. Μετά το άρθρο 22 του νόμου 4170/2013 προστίθεται άρθρο 22Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 22Α: Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

 

1. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 22, από την εκάστοτε αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 είναι εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και οποιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή βάσει αυτών μπορεί να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη-μέλη.

 

2. Οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες από τα άλλα κράτη-μέλη μέσω της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1, στην εκάστοτε αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εσωτερικής νομοθεσίας.

 

3. Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που συντάσσονται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές αρχές μόνον για λόγους ανάλυσης, αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Επιτροπής.}

 

5. Στην παράγραφο 10 της Ενότητας Γ' στο Τμήμα VIII του Παραρτήματος Ι του Κεφαλαίου Η' του νόμου 4170/2013, οι λέξεις πριν από αντικαθίστανται από τις λέξεις μετά την.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.