Νόμος 4484/17 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008), προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:

 

{1Α. Μετά την πάροδο της πενταετίας, πέραν των λόγων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, επιτρέπεται να γίνει εξαγορά των προνομιούχων μετοχών εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε μετρητά ή με παράδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013, ή με συνδυασμό των δύο, με τη σύμφωνη γνώμη της εποπτικής αρχής, μη εφαρμοζομένου εν προκειμένω του άρθρου 17Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Στην περίπτωση που η εξαγορά γίνει με παράδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 (ανταλλαγή), αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η ονομαστική αξία τους υπολογίζεται με βάση την αρχική τιμή διάθεσης των προνομιούχων μετοχών,

 

β) έχουν τα χαρακτηριστικά που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 575/2013 για τα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 2 και ιδίως του άρθρου 63 αυτού,

 

γ) έχουν δεκαετή διάρκεια με δικαίωμα του εκδότη που ασκείται κατά την αποκλειστική του κρίση να προβεί στην ανάκληση ή εξόφληση ή επαναγορά ή πρόωρη αποπληρωμή τους μετά την πενταετία, με έγκριση, της εποπτικής αρχής,

 

δ) η πρόωρη αποπληρωμή πριν την πενταετία επιτρέπεται με την έγκριση της εποπτικής αρχής μόνο εφόσον επέλθει εποπτικό ή φορολογικό γεγονός, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 4 του Κανονισμού 575/2013,

 

ε) η εξόφλησή τους μετά την πενταετία και οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη τους, καθώς και όταν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ' γίνεται στην ονομαστική τους αξία,

 

στ) κατά την εξαγορά ή την πρόωρη αποπληρωμή καταβάλλονται πάντα οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου,

 

ζ) το ονομαστικό τους επιτόκιο (κουπόνι) είναι σταθερό και καταβάλλεται ανά εξάμηνο την τελευταία ημέρα του έκτου και του δωδέκατου μήνα κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη καταβολή, το επιτόκιο υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη συμπλήρωση της εγγύτερης εκ των ως άνω ημερομηνιών, εφόσον είναι μικρότερο των 6 μηνών,

 

η) το ύψος του επιτοκίου υπολογίζεται με βάση τη μέση απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις πρώτες 15 ημέρες του Ιουνίου 2017 αυξημένη κατά 50 μονάδες βάσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6%,

 

θ) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και δεκτικά εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.

 

Το αίτημα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον η εξαγορά γίνει με ανταλλαγή κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2, για την ανάληψή τους από το Ελληνικό Δημόσιο υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της τράπεζας, στην οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι ειδικότεροι όροι αυτών των μέσων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω συναλλαγή.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απαρτία και τις ίδιες προθεσμίες λαμβάνονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά (μερική ή ολική) των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1)α. Με τις ίδιες αποφάσεις ακυρώνονται οι τίτλοι των προνομιούχων μετοχών και αναπροσαρμόζεται το περί κεφαλαίου ή το περί μετοχών άρθρο του καταστατικού της τράπεζας ανάλογα με την περίπτωση, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προμήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου κατά την έννοια της παραγράφου 19 του άρθρου 15 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος Περί κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΦΕΚ 239/Α/1931).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.