Νόμος 4484/17

Ν4484/2017: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4484/2017: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 110/Α/2017), 01-08-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Δεύτερο: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 10: Τροποποίηση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011

Άρθρο 13: Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του νόμου 4223/2013

Άρθρο 14: Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 15: Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28-06-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3691/2008

Άρθρο 18: Τροποποίηση των άρθρων 59 και 163 του νόμου [Ν] 4261/2014

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4387/2016

Άρθρο 20: Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Άρθρο 21: Εξουσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Άρθρο 22: Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Άρθρο 23: Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Άρθρο 24: Δημοσίευση αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις ζητημάτων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 26: Παραχωρήσεις δημοσίων ακινήτων

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 33 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 4182/2013

Άρθρο 29: Διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Άρθρο 30: Ρύθμιση ζητημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986

Άρθρο 32: Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από 18-07-2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την από 31-07-2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 4301/2014

Άρθρο 33: Τροποποίηση του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005

Άρθρο 34: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Άρθρο 35: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015)

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999)

Άρθρο 38: Ειδικές ρυθμίσεις για τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Άρθρο 39: Συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 80/2016

Άρθρο 40: Ειδικές διατάξεις δημοσιονομικής διαχείρισης

Άρθρο 41: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4151/2013

Άρθρο 42: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3492/2006

Άρθρο 43: Μη μισθολογικές παροχές

Άρθρο 44: Τροποποίηση του νόμου 4472/2017

Άρθρο 45: Νομική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Άρθρο 46: Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 47: Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 48: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 49: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61: Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Άρθρο 62: Στάθμευση οχημάτων σε χώρους του πολιτιστικού πάρκου Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Άρθρο 63: Παραχώρηση χρήσης δημοσίου κτήματος

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4308/2014

Άρθρο 65: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 66: Τροποποίηση του άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 39Α του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 68: Ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Άρθρο 69: Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004)

Άρθρο 70: Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στους Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υγείας

Άρθρο 71: Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων

Άρθρο 72: Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Άρθρο 73: Τροποποίηση του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4446/2016

Άρθρο 74: Επιστροφή φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 75: Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος

Άρθρο 76: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4223/2013

Άρθρο 77: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 78: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 3832/2010

Άρθρο 79: Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Άρθρο 80: Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 81: Διατάξεις για την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ (ΕΔΗΣ)

Άρθρο 82: Αναπλήρωση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 83: Ζητήματα δαπανών καθαριότητας κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών

Άρθρο 84

Άρθρο 85: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-08-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.