Νόμος 4495/17 - Άρθρο 133

Άρθρο 133


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/2014) καταργείται.

 

2. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθώς και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) οι οποίοι εγκαθίστανται και πρόκειται να λειτουργήσουν εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3874/2010.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.