Νόμος 4495/17

Ν4495/2017: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4495/2017: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167/Α/2017), 03-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Α: Μηχανισμοί και μέσα ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Υπηρεσίες ελέγχου δόμησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος

Άρθρο 2: Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια και Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια

Άρθρο 3: Συμβούλια Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος - Ετήσιες εκθέσεις

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακών Παρατηρητηρίων - Πόροι

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης - Τοπικών Παρατηρητηρίων

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Συλλογικά όργανα ελέγχου δομημένου περιβάλλοντος

 

Άρθρο 7: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Συγκρότηση και αρμοδιότητες

Άρθρο 8: Σύνθεση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 9: Μητρώα Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 10: Θητεία μελών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 11: Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 12: Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Συγκρότηση και αρμοδιότητες

Άρθρο 13: Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ - ΚΕΣΑΑ - ΚΕΣΑΜΑΘ)

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 15: Σύνθεση ΚΕΣΑ - ΚΕΣΑΑ - ΚΕΣΑΜΑΘ

Άρθρο 16: Λειτουργία ΚΕΣΑ - ΚΕΣΑΑ - ΚΕΣΑΜΑΘ

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπή Προσβασιμότητας

 

Άρθρο 17: Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων - Συγκρότηση, σύνθεση και αρμοδιότητες

Άρθρο 18: Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας

Άρθρο 19: Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας

Άρθρο 20: Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Άρθρο 22: Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Άρθρο 23: Αρμοδιότητες Περιφερειακών Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Άρθρο 24: Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - ΚΕΣΥΠΟΘΑ Αιγαίου - ΚΕΣΥΠΟΘΑ Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α

Άρθρο 27: Καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Α

 

Τμήμα Β: Πλαίσιο δόμησης

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών - Κατηγορίες αδειών

 

Άρθρο 28: Ορισμοί

Άρθρο 29: Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 30: Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Άρθρο 31: Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 32: Έκδοση οικοδομικών αδειών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα

Άρθρο 33: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Άρθρο 34: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τις Υπηρεσίες Δόμησης μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας

Άρθρο 35: Προέγκριση οικοδομικής άδειας

Άρθρο 36: Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών

Άρθρο 37: Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Άρθρο 38: Διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής Άδειας

Άρθρο 39: Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης

Άρθρο 40: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας

Άρθρο 41: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Άρθρο 42: Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και εγκρίσεων μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών

Άρθρο 43: Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 44: Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας

Άρθρο 45: Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών

Άρθρο 46: Πόρισμα Ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης

Άρθρο 47: Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Άρθρο 48: Κυρώσεις

Άρθρο 49: Μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και καθήκοντα

Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β

Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

 

Άρθρο 52: Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας - Σκοπός

Άρθρο 53: Ορισμοί

Άρθρο 54: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας - Έκδοση πιστοποιητικών

Άρθρο 55: Διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης - Προθεσμία υπαγωγής

Άρθρο 56: Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Άρθρο 57: Έλεγχος στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Άρθρο 58: Προδιαγραφές και υπόχρεοι τήρησης

Άρθρο 59: Έντυπα

Άρθρο 60: Κυρώσεις

Άρθρο 61: Έλεγχος και καταγραφή δόμησης

Άρθρο 62: Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β

Άρθρο 63: Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β

 

Τμήμα Γ: Έλεγχος υλοποίησης Χωρικού Σχεδιασμού, Κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικό ισοζύγιο

 

Άρθρο 64: Ορισμοί

Άρθρο 65: Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου

Άρθρο 66: Επίσπευση του χωρικού σχεδιασμού

Άρθρο 67: Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων

Άρθρο 68: Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης

Άρθρο 69: Τίτλος Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

Άρθρο 70: Βαρυνόμενα ακίνητα

Άρθρο 71: Ωφελούμενα ακίνητα

Άρθρο 72: Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή

Άρθρο 73: Περιοχές Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή

Άρθρο 74: Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης

Άρθρο 75: Απόδοση προστίμων και λοιπών εισφορών

Άρθρο 76: Δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων

Άρθρο 77: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

Άρθρο 78: Τροποποιούμενες διατάξεις Τμήματος Γ

Άρθρο 79: Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Γ

Άρθρο 80: Καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Γ

 

Τμήμα Δ: Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης

 

Άρθρο 81: Ορισμοί

Άρθρο 82: Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις

Άρθρο 83: Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις

Άρθρο 84: Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας

Άρθρο 85: Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς

Άρθρο 86: Δικαίωμα υπαγωγής - Χρόνος αλλαγής χρήσης / ανέγερσης

Άρθρο 87: Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών

Άρθρο 88: Αυθαίρετα πριν την 28-07-2011

Άρθρο 89: Απαγόρευση υπαγωγής

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Μηχανικοί κατά της αυθαίρετης δόμησης

 

Άρθρο 90: Ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγραφής αυθαιρέτων

Άρθρο 91: Εντοπισμός αυθαιρέτων

Άρθρο 92: Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου

Άρθρο 93: Προσφυγή

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί μετά την 28-07-2011

 

Άρθρο 94: Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών μετά την 28-07-2011

Άρθρο 95: Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28-07-2011

 

Άρθρο 96: Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων

Άρθρο 97: Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση

Άρθρο 98: Ρυθμίσεις του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 και του νόμου 3741/1929

Άρθρο 99: Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος

Άρθρο 100: Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου

Άρθρο 101: Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου - Προθεσμίες

Άρθρο 102: Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

Άρθρο 103: Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

Άρθρο 104: Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων

Άρθρο 105: Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων

Άρθρο 106: Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης

Άρθρο 107: Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών

Άρθρο 108: Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής - αποζημίωση ελεγκτών δόμησης

Άρθρο 109: Τιμή ζώνης

Άρθρο 110: Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης άδειας

Άρθρο 111: Έντυπη διαδικασία

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28-07-2011

 

Άρθρο 112: Στάσιμοι Οικισμοί

Άρθρο 113: Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 114: Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος

Άρθρο 115: Αυθαίρετες κατασκευές σε οικισμούς που κατασκευάστηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 116: Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές

Άρθρο 117: Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε διατηρητέο κτίριο

Άρθρο 118: Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης

Άρθρο 119: Αυθαίρετες κατασκευές τουριστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 120: Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 121: Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων υδατοκαλλιέργειας και προσαρτημάτων δημόσιων ιχθυοτροφείων

Άρθρο 122: Αυθαίρετες κατασκευές σε παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου

Άρθρο 123: Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων

Άρθρο 124: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 125: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Δ

 

Τμήμα Ε: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 126: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3889/2010

Άρθρο 127: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 420/1987, του από 27-09-1985 προεδρικού διατάγματος και του νόμου 4342/2015

Άρθρο 128

Άρθρο 129: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3175/2003

Άρθρο 130: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 131: Τροποποίηση διατάξεων νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016)

Άρθρο 132: Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών

Άρθρο 133

Άρθρο 134: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016

Άρθρο 135: Υποστηρικτικές υπηρεσίες Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 136: Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014

Άρθρο 137: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία νεκροταφείων

Άρθρο 138: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4276/2014

Άρθρο 139: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006)

Άρθρο 140: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2831/2000

Άρθρο 141: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013

Άρθρο 142: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1337/1983

Άρθρο 143: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4258/2014

Άρθρο 144: Έγκριση γεωλογικών μελετών που συνοδεύουν ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 145: Τροποποίηση διατάξεων του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978)

Άρθρο 146: Τροποποίηση του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)

Άρθρο 147: Τροποποίηση του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)

Άρθρο 148: Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 149: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 150: Ρυθμίσεις για Υβριδικούς Σταθμούς

Άρθρο 151: Ειδικά Πιλοτικά Έργα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 152: Ερευνητικό - Επιδεικτικό έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος

Άρθρο 153: Διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Άρθρο 154: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016)

Άρθρο 155

Άρθρο 156

Άρθρο 157: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα Α: Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

Παράρτημα Β

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.