Νόμος 4495/17 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στην έδρα κάθε περιφέρειας Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί ύστερα από αίτημα πολίτη επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων και επί θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

2. Η Επιτροπή Προσβασιμότητας είναι επταμελής και αποτελείται από:

 

α) τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης -Περιφερειακό Παρατηρητήριο ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

 

β) 1 μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης, με τον αναπληρωτή του,

 

γ) 1 μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη -πολεοδόμου μηχανικού, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του,

 

δ) 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του,

 

ε) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του,

 

στ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασιμότητας ΑμεΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία,

 

ζ) 1 εκπρόσωπο της ομοσπονδίας ΑμεΑ με τον αναπληρωτή του.

 

3. Η Επιτροπής Προσβασιμότητας συγκροτείται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.

 

4. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και 4 από τα μέλη του.

 

5. Η θητεία των μελών της είναι τριετής. Μετά τη λήξη της θητείας των περιπτώσεων γ', δ' και ζ' δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών της ίδιας περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των 4 ετών.

 

6. Κατά της γνωμοδότησης των Επιτροπών Προσβασιμότητας είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 19.

 

Η προσφυγή κατατίθεται στην Επιτροπή Προσβασιμότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης Παρατηρητηρίου, η οποία τη διαβιβάζει συνοδευόμενη από το φάκελο της υπόθεσης, στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας. Η γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας είναι οριστική.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.