Νόμος 4530/18 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Τροποποίηση του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α) Το Προεδρείο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με διοικητικές ικανότητες και:

 

i) δίπλωμα μηχανικού με εξειδίκευση στη σεισμική μηχανική, αντισεισμική τεχνολογία ή άλλης συναφούς ειδικότητας, ή

 

ii) πτυχίο γεωεπιστημών και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Σεισμολογία ή στη Γεωδυναμική ή στη Σεισμοτεκτονική ή στη Σεισμολογία και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και με εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή φορέων.

 

Η επιλογή των επιστημόνων για τις ανωτέρω θέσεις γίνεται έτσι ώστε να πληρούνται συμπληρωματικά τα κριτήρια (i) και (ii) για κάθε κοινή θητεία Προέδρου και Αντιπροέδρου.

 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

γ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

ε) Τρία (3) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που είναι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Δύο (2) εκ των μελών αυτών, προέρχονται από τους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κρατικούς φορείς και δομές.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι 4 μήνες κατ' ανώτατο, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα τα νέα μέλη που τα αντικαθιστούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον γραμματέα του και τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ή του εποπτεύοντος Υπουργείου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.