Νόμος 1349/83 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οργάνωση - Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α) Το Προεδρείο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με διοικητικές ικανότητες και:

 

i) δίπλωμα μηχανικού με εξειδίκευση στη σεισμική μηχανική, αντισεισμική τεχνολογία ή άλλης συναφούς ειδικότητας, ή

 

ii) πτυχίο γεωεπιστημών και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Σεισμολογία ή στη Γεωδυναμική ή στη Σεισμοτεκτονική ή στη Σεισμολογία και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και με εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή φορέων.

 

Η επιλογή των επιστημόνων για τις ανωτέρω θέσεις γίνεται έτσι ώστε να πληρούνται συμπληρωματικά τα κριτήρια (i) και (ii) για κάθε κοινή θητεία Προέδρου και Αντιπροέδρου.

 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

γ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

ε) Τρία (3) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που είναι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Δύο (2) εκ των μελών αυτών, προέρχονται από τους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κρατικούς φορείς και δομές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 91 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι 4 μήνες κατ' ανώτατο, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα τα νέα μέλη που τα αντικαθιστούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον γραμματέα του και τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ή του εποπτεύοντος Υπουργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 91 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα κι αν δεν διοριστούν τα μέλη με στοιχεία β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τα μέλη αυτά δεν υποδειχθούν μέσα σε ένα μήνα από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας ή αν αυτός δεν υπάρχει. Ειδικά το μέλος του στοιχείου δ της προηγούμενης παραγράφου, που υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους, διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν ο αριθμός των εργαζομένων επιτρέψει σ' αυτούς τη νόμιμη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και υποδεικνύεται από γενική συνέλευση όλων των κατηγοριών των εργαζομένων που συγκαλείται με πρωτοβουλία του σωματείου τους ή οποιουδήποτε από τα σωματεία τους, αν αυτά είναι περισσότερα από ένα.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε μέλη, μεταξύ των οποίων είναι απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη για την οποία δόθηκε η ψήφος του Προέδρου.

 

5. Τον Πρόεδρο αν δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή έχει οποιοδήποτε κώλυμα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Τα μέλη στις ίδιες πιο πάνω περιπτώσεις αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Για τους αναπληρωτές των μελών του στοιχείου ε της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου μπορεί με την απόφαση διορισμού τους να ορίζεται και η σειρά που καλούνται να αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη άσχετα από το τακτικό μέλος που αναπληρώνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 

6. Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 754/1978 (ΦΕΚ 174/Α/1978) όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση και ορισμένα μέλη του Συμβουλίου.

 

Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων καταβάλλεται αμοιβή, ανεξάρτητη από την αποζημίωση συμμετοχής στο Συμβούλιο που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών και υπόκειται μόνο στους περιορισμούς του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κ.λ.π.

 

7. Τα θέματα που αναφέρονται στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, που μπορεί να είναι διάφορος κατά περίπτωση θεμάτων, στις περιπτώσεις που συγκαλείται υποχρεωτικά το Συμβούλιο, στον τρόπο προσκλήσεως, στο πως καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη και στην τυχόν συζήτηση θεμάτων που δεν αναφέρονται σ' αυτή και γενικά στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.