Νόμος 4533/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε δύο νέες εταιρίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς εκπλήρωση των από 19-01-2018 δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, σχετικά με την πρόσβαση στο λιγνίτη στο πλαίσιο της υπόθεσης COMP/38.700, μέσω της αποεπένδυσης σχετικών περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, συνιστώνται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, 2 νέες από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, ανώνυμες εταιρείες με μοναδικό μέτοχο τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και με κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη.

 

2. Η αποεπένδυση πραγματοποιείται με απόσχιση και εισφορά από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού του παρακάτω περιγραφόμενου λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού μετά των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού επί ορισμένων με τον παρόντα νόμο κοιτασμάτων λιγνίτη, καθώς και λοιπών συναφών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού ως ξεχωριστών κλάδων σε καθεμία από τις δύο νέες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ολοκληρώνεται με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών σε προτιμητέους επενδυτές που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3. Ειδικότερα, στην πρώτη εταιρεία η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μελίτης Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, όπου έχουν χωροθετηθεί δημόσια λιγνιτικά κοιτάσματα και στη δεύτερη εταιρεία εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας, όπως ειδικότερα ορίζονται στον παρόντα νόμο.

 

3. Στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στην πρώτη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ' αριθμόν 1 του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 1), ονομαστικής ισχύος 330 MW,

 

β) η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της υπ' αριθμόν 2 μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 2), ονομαστικής ισχύος 450 MW,

 

γ) τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού επί των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μελίτη Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, δυνάμει της από 04-07-1994 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ9-Α/Φ54/13421/1994 (ΦΕΚ 633/Β/1994), δηλαδή επί των λιγνιτικών κοιτασμάτων Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης, καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εκτάσεων κυριότητας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στην περιοχή του Κλειδιού που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης,

 

δ) το γήπεδο του ΑΗΣ Μελίτης και το γήπεδο απόθεσης στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης,

 

ε) το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Μελίτης,

 

στ) το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Μελίτης,

 

ζ) το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Μελίτης,

 

η) το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που αφορούν και σχετίζονται με τη δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής του ΑΗΣ Μελίτης.

 

4. Στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στη δεύτερη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α) ο ΑΗΣ Α' Μεγαλόπολης με τη λειτουργούσα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ' αριθμόν 3 αυτού (Μεγαλόπολη 3), ονομαστικής ισχύος 300 MW,

 

β) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ' αριθμόν 4 του ΑΗΣ Β' Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 4), ονομαστικής ισχύος 300 MW,

 

γ) το γήπεδο του ΑΗΣ Α' Μεγαλόπολης,

 

δ) το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Α' Μεγαλόπολης,

 

ε) το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Α' Μεγαλόπολης,

 

στ) το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Α' Μεγαλόπολης,

 

ζ) το τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Β' Μεγαλόπολης που εξυπηρετούν από κοινού τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολη 4 και Μεγαλόπολη 5 και αφορούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4, τα οποία δύναται να διαχωριστούν και κρίνονται απαραίτητα για την αυτόνομη λειτουργία της νέας εταιρείας κατά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης απόσχισης.

 

Για το τμήμα ή τα τμήματα των ως άνω κοινών κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που δεν δύναται να διαχωριστούν, θα συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της νέας εταιρείας στο πλαίσιο των προβλεπόμενων της παραγράφου 8 του άρθρου 3. Σκοπό των συμβάσεων αυτών αποτελεί η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας Μεγαλόπολη 4, η οποία εισφέρεται στη νέα εταιρεία και της μονάδας Μεγαλόπολη 5, η οποία παραμένει στην κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού,

 

η) το τμήμα ή τα τμήματα του γηπέδου του ΑΗΣ Β' Μεγαλόπολης που αντιστοιχούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4, καθώς και αυτά που αφορούν στο τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση ζ',

 

θ) το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4,

 

ι) το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τη μονάδα 4 του ΑΗΣ Β' Μεγαλόπολης,

 

ι)α) τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν χορηγηθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού επί των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, δυνάμει του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α/1959) και της κατ' εξουσιοδότησης αυτού από 01-04-1960 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας με αριθμό 27485/861/1960 (ΦΕΚ 175/Β/1960), καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εδαφών κυριότητας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ή του Δημοσίου, που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης,

 

ι)β) το δικαίωμα χρήσης του χώρου απόθεσης στερεών παραπροϊόντων που βρίσκεται στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης,

 

ι)γ) το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων εκτάσεων γης,

 

ι)δ) το σύνολο του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των έργων πολιτικού μηχανικού και ειδικών κατασκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου και οχημάτων και εξοπλισμού γραφείου και πληροφορικής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης,

 

ι)ε) το σύνολο των αποθεμάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, και

 

ι)στ) το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

 

5. Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, που απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και τη λογιστική κατάσταση απόσχισης και λογίζεται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ειδικότερα, ο μεν πρώτος λογίζεται ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μελίτης και ο δεύτερος ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Η αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 στα στοιχεία ενεργητικού ή/και παθητικού των κλάδων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού δεν είναι εξαντλητική, αποτυπώνοντας κατ' ελάχιστον τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Στοιχεία ενεργητικού ή/ και παθητικού που εκ παραδρομής δεν έχουν περιγραφεί στην αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης, αλλά είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία και επιχειρησιακή συνέχεια των ως άνω δύο κλάδων και περιλαμβάνονται από οργανωτικής και λειτουργικής άποψης στον αντίστοιχο κλάδο, λογίζονται ως εισφερθέντα στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αντίστοιχης απόσχισης κλάδου και εισφοράς αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.