Νόμος 4533/18 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες του κάθε κλάδου, όπως αυτά καταγράφονται στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης, η ημερομηνία της οποίας προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε μεταγενέστερο αυτής χρόνο, εισφέρονται στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη σύσταση αυτής. Μέχρι την 31-05-2018 συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για να εγκρίνει τους όρους των πράξεων απόσχισης και τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης, καθώς και λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες δημοσιεύσεις των πράξεων αυτών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

 

2. Η απόσχιση πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως και 79 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920) και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993 και επιπρόσθετα με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

 

α) Η απόσχιση και εισφορά του κάθε κλάδου και η μεταφορά των σχετικών δραστηριοτήτων στην αντίστοιχη νέα εταιρεία πραγματοποιείται με ταυτόχρονη σύσταση της τελευταίας και ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

 

β) Η μεταφορά των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εννόμων σχέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και τις μεταβιβαζόμενες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια έργα συγκοινωνιακού δικτύου δημόσιας ωφέλειας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν επί των εκτάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, καθώς και έναντι κάθε τρίτου, συντελείται αυτοδικαίως και εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή της νέας εταιρείας σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ως προς τον αντίστοιχο κλάδο με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της αντίστοιχης πράξης απόσχισης και του καταστατικού κάθε νέας εταιρείας.

 

Ειδικότερα, για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται προς τις νέες εταιρείες, ισχύουν τα εξής: για τη δημιουργία των μεταβιβαζομένων ακινήτων επιτρέπονται οι κατατμήσεις με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2 καθώς και η σύσταση καθέτων συνιδιοκτησιών κατά παρέκκλιση των νόμων 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

Οι ιδιοκτησίες που δημιουργούνται κατά τα ανωτέρω θεωρούνται άρτιες και οικοδομήσιμες, τα υπάρχοντα δε κατά τη δημοσίευση του παρόντος κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις, ως νομίμως υφιστάμενα. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, το υφιστάμενο εντός των αρχικών εκτάσεων εσωτερικό οδικό δίκτυο επέχει θέση κοινοχρήστων οδών, επί των οποίων τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα νοείται ότι έχουν πρόσωπο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύναται να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης, το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59/Δ/1989), για τη συνέχιση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στα ακίνητα που μεταβιβάζονται στις νέες εταιρείες και στα εναπομείναντα ακίνητα ιδιοκτησίας Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

 

γ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, δύναται να μεταφέρονται στις νέες εταιρείες κατά περίπτωση, όπως αυτές αντιστοιχούν ανά νέα εταιρεία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου.

 

δ) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου. Για τις ανάγκες σύνταξης των συμβάσεων απόσχισης που προβλέπονται στον παρόντα νόμο χορηγείται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα 5 προηγούμενα έτη.

 

ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρίσεις της αντίστοιχης πράξης απόσχισης και των τυχόν συμπληρωματικών πράξεων αυτής, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, πραγματοποιούνται δε κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου και δύναται να διενεργηθούν εντός 5 ετών από την ως άνω καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδόμενων, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία της αντίστοιχης σύμβασης απόσχισης. Η μη μεταγραφή ή καταχώρηση των παραπάνω συμβάσεων απόσχισης μέχρι και τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας ή Κτηματολογική Εγγραφή (π.χ. Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης ή Άδεια Λειτουργίας).

 

στ) Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και οι δύο νέες εταιρείες που θα συσταθούν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης απόσχισης και εισφοράς κάθε κλάδου συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

 

ζ) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μεταγραμμένου τίτλου), αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού.

 

η) Οι εκκρεμείς δίκες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες των εισφερόμενων κλάδων που περιέρχονται στις δυο νέες εταιρείες, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την κάθε νέα εταιρεία ανά κλάδο, χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους κάθε νέας εταιρείας.

 

θ) Η απόσχιση και εισφορά από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στις δύο νέες εταιρείες, καθώς και η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών στους προτιμητέους επενδυτές θα διασφαλίσουν ότι οι τελευταίοι θα είναι σε θέση να λειτουργούν σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο ρυθμιστικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Κάθε μορφής και φύσεως διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ', που έχουν δοθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και αφορούν στους εισφερόμενους κλάδους, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες πράξεις απόσχισης, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι αρμόδιες διοικητικές και ανεξάρτητες αρχές επανεκδίδουν, τροποποιούν ή παρατείνουν, όπου αυτό απαιτείται, κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση έως την 31-12-2018, όλες τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ', οι οποίες αφορούν στα ως άνω εισφερόμενα στις δύο νέες εταιρείες περιουσιακά στοιχεία, επ' ονόματι των δύο νέων εταιρειών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως από τις εταιρείες αυτές και με απαραίτητη τεκμηρίωση τα εταιρικά έγγραφα που αφορούν στη νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση αυτών από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Ειδικότερα, οι μονάδες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 διαχωρίζονται από την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ5/Φ1/1085/2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΦΕΚ 92/Β/2002) και αποτελούν αντικείμενο νέων αδειών παραγωγής, οι οποίες εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ως άνω απόφαση και στην υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1/17951/2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κανονισμός Αδειών Παραγωγής (ΦΕΚ 1498/Β/2000). Στο σχετικό αίτημα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο κάθε άδειας, οι μονάδες και εγκαταστάσεις στις οποίες οι άδειες αυτές αφορούν, τυχόν ειδικοί όροι για την αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση των αδειών αυτών.

 

ι) Αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν σχηματιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001) ή τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή κατ' εφαρμογή άλλων νόμων και που σχετίζονται με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους κλάδους προς απόσχιση, μεταφέρονται μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στις νέες εταιρείες ως στοιχεία του κλάδου εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσταση απόσχισης.

 

ι)α) Από την ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων και εισφοράς στις δύο νέες εταιρείες, αυτές υποκαθίστανται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που αφορούν στους εργαζομένους στους εισφερόμενους κλάδους με συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας, με εξαίρεση την περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων περιελήφθησαν μεν στη σχετική πράξη απόσχισης και στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης του κάθε κλάδου και οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή κατήγγειλαν τη σχέση εργασίας τους με τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού κατά το διάστημα μεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου Όρων Απόσχισης και της ολοκλήρωσης της απόσχισης κάθε κλάδου. Από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων τροφοδοσίας πόλεων και οικισμών με θερμική ενέργεια για λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται η κάθε νέα εταιρεία ως καθολική διάδοχος.

 

ι)β) Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός που διενεργήθηκε από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και αφορά στον κάθε εισφερόμενο κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς αντίστοιχα σε κάθε νέα εταιρεία προς όφελος ή βάρος αυτής. Στα στοιχεία του κάθε κλάδου προς απόσχιση μεταφέρονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) των κλάδων, εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσταση απόσχισης που θα συνταχθεί με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.

 

ι)γ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τους εισφερόμενους κλάδους, δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό των νέων εταιρειών, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς των ποσών αυτών με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία των νέων εταιρειών. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο θα περιληφθεί στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Οι νέες εταιρείες θα μεταφέρουν στα βιβλία τους με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού των εισφερόμενων κλάδων, όπως προκύπτουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης θα απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση απόσχισης που θα συνταχθεί από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δεν υποχρεούται για σκοπούς φορολογικούς σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δύο κλάδων.

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των κλάδων προς απόσχιση που απεικονίζονται στις δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της ως άνω μεταβατικής περιόδου, παραμένουν στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, χωρίς να πραγματοποιείται μεταφορά σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις νέες εταιρείες κατά την ολοκλήρωση της απόσχισης. Σύμφωνα με τα άρθρα 59, 61, 62 και 64 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού έχει υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και οι νέες εταιρείες από την ολοκλήρωση της απόσχισης και εφεξής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο κάθε νέας εταιρείας προσδιορίζεται βάσει της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του κάθε εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2166/1993. Ειδικότερα, η πράξη απόσχισης του κάθε κλάδου μπορεί να ορίζει ότι, μέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του κάθε εισφερόμενου κλάδου δύναται να απεικονισθεί και σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της κάθε νέας εταιρείας, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν το σχετικό χειρισμό. Ως αντάλλαγμα για τον κάθε εισφερόμενο κλάδο εκδίδονται από την κάθε νέα εταιρεία μετοχές ίσης αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού για τους σκοπούς της διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 3.

 

4. Η σύσταση των νέων εταιρειών απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986), κατ' εφαρμογή της υποπαραγράφου ΣΤ.22 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014). Για σκοπούς εφαρμογής της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία τυχόν θα προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2. Στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει ο νόμος 2166/1993, η πιο πάνω σύσταση απαλλάσσεται και από το ανταποδοτικό τέλος 0.1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.