Νόμος 4533/18 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλα τα εργασιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού όπως οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας στους κλάδους που αποσχίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μεταβιβάζονται, όπως έχουν διαμορφωθεί και υφίστανται κατά την ημερομηνία απόσχισης, στην αντίστοιχη νέα ανώνυμη εταιρεία, στην οποία εισφέρεται ο κάθε κλάδος. Το προσωπικό αυτό και μετά την ημερομηνία μεταβίβασης της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται με τους ίδιους όρους και στους ίδιους κλάδους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΤΕΑΕΠ και Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στους οποίους ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς την απόσχιση των κλάδων και τη μεταφορά των εργαζομένων οι όροι του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) σε σχέση με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.

 

2. Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, κάθε νέας εταιρείας, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις ανθρώπινου δυναμικού που προέρχεται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική περίοδο 6 ετών από την ολοκλήρωση αυτών.

 

Ως εργασιακά μισθολογικά δικαιώματα, τα οποία μεταβιβάζονται μετά την απόσχιση στις νέες εταιρείες, νοούνται οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών στους προτιμητέους επενδυτές. Ως συνολικές ετήσιες αποδοχές θεωρούνται οι καταβληθείσες κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών. Οι ημερομηνίες και ο τρόπος καταβολής των αποδοχών αυτών μπορούν να διαμορφώνονται με διαφορετικό, σε σχέση με τα προβλεπόμενα κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των μετοχών, τρόπο και διαφορετική αιτιολογία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε νέας εταιρείας, αρκεί να μη μεταβάλλεται το ύψος των συνολικών ετησίων αποδοχών, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των μετοχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης με σκοπό την εκ νέου πρόσληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενου προσωπικού στις 2 νέες εταιρείες τα πρώτα 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 προκειμένου να μην διακυβευθεί η οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους.

 

4. Το προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται κατά την ημερομηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύναται: α) να μετατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ή β) να μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας, στις οποίες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός του μετακινούμενου προσωπικού ή γ) να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

 

Αντίστοιχα, είναι δυνατή για λόγους κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών η μετακίνηση προσωπικού από τις ήδη υφιστάμενες θυγατρικές της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, μετά από αίτηση του εργαζομένου και αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.