Νόμος 4533/18 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ευθύνη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των νέων εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που οι νέες εταιρίες συνιστούν 100% θυγατρικές επιχειρήσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, η τελευταία ευθύνεται εις ολόκληρο με κάθε νέα εταιρεία για το σύνολο των υποχρεώσεων του αντίστοιχου εισφερόμενου κλάδου που γεννήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτού. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων μέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη.

 

2. Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 αποεπένδυσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 μόνο μέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στην κάθε νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων μέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη. Σε κάθε περίπτωση η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού θα αναλάβει μαζί με τον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή και κατόπιν συγκεκριμένης σχετικής συμφωνίας δια μέσου της κάθε νέας εταιρείας ένα αναλογικό τμήμα του κόστους αποξήλωσης των μονάδων παραγωγής και αποκατάστασης λιγνιτικών πεδίων εξόρυξης (decommissioning) κατ' αναλογία των ετών λειτουργίας του κάθε κλάδου υπό την κυριότητα και ευθύνη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην απόσχιση του παρόντος νόμου.

 

4. Οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, καθώς και των μετόχων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των νέων εταιρειών, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και προς το σκοπό της υλοποίησης της σχετικής αποεπένδυσης, συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 87 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου από την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή από τις νέες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άμεσα συνδεδεμένης με την επιχειρούμενη ενέργεια ή δικαιοπραξία, δεν δύναται να συνιστά από μόνη της γεγονός καταγγελίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίησης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα για άσκηση δικαιώματος καταγγελίας, αλυσιδωτής καταγγελίας (cross-default), υπαναχώρησης, επίσχεσης, τροποποίησης, συμψηφισμού ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση έχει συναφθεί από την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού με τρίτους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασης, μεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωμής και παράδοσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για συμβάσεις που έχει συνάψει θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού με τρίτους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.