Νόμος 4555/18 - Άρθρο 235

Άρθρο 235: Αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά θέματα διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων:

 

α) εκπροσωπεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή,

 

β) εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου,

 

γ) συγκαλεί και προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών του,

 

δ) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,

 

ε) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,

 

στ) συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους,

 

ζ) μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 

Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊσταμένους ή υπαλλήλους του συνδέσμου. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

2. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παραίτηση από τη θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής και η αποδοχή αυτής γίνεται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006).

 

4. Στα αιρετά όργανα του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής εφαρμόζονται οι περί αστικής και πειθαρχικής ευθύνης διατάξεις των άρθρων 232 - 236 και 238 του νόμου 3852/2010, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 61, 68, 75 παράγραφος 9 του νόμου 3852/2010 και του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΦΕΚ 661/Β/2011) περί των υποχρεώσεων των δημοτικών συμβούλων.

 

5. Οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου.

 

6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων λαμβάνουν αντιμισθία που καταβάλλεται από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 

Η αντιμισθία τους είναι ισόποση με την αντιμισθία που αναλογεί αντίστοιχα στον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του νόμου 3852/2010.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.