Νόμος 3463/06

Ν3463/2006: Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3463/2006: Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, (ΦΕΚ 114/Α/2006), 08-06-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Επιτροπή, που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/A/2004), με την υπ' αριθμό 35442/2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1395/Β/2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Μέρος Πρώτο: Δήμοι και Κοινότητες - Σύσταση και Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Γενική διάταξη

 

Άρθρο 1: Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 2: Δήμοι - Κοινότητες

Άρθρο 3: Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 4: Προσάρτηση τοπικών διαμερισμάτων - οικισμών

Άρθρο 5: Τύπος για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τις μεταβολές

Άρθρο 6: Όνομα και έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 7: Μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων, οικισμών και θέσεων

Άρθρο 8: Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

Άρθρο 9: Σφραγίδα και σήμα των Δήμων και Κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Γ: Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 10: Εδαφική περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 11: Επιτροπή ορίων

Άρθρο 12: Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 13: Νέος καθορισμός ορίων

 

Κεφάλαιο Δ: Δημότες

 

Άρθρο 14: Δημοτικότητα

Άρθρο 15: Κτήση Δημοτικότητας

Άρθρο 16: Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

Άρθρο 17: Απώλεια της Δημοτικότητας

Άρθρο 18: Δημοτολόγιο

 

Μέρος Δεύτερο: Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές - εκλογή

 

Κεφάλαιο Α: Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές

 

Άρθρο 19: Δημοτικές αρχές

Άρθρο 20: Κοινοτικές αρχές

Άρθρο 21: Δημοτικά διαμερίσματα - Όργανα

Άρθρο 22: Τοπικά διαμερίσματα - Όργανα

 

Κεφάλαιο Β: Εκλογές - εκλογείς και εκλόγιμοι

 

Άρθρο 23: Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου

Άρθρο 24: Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών

Άρθρο 25: Εκλογικό δικαίωμα

Άρθρο 26: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Άρθρο 27: Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 28: Προσόντα εκλογιμότητας

Άρθρο 29: Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 30: Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

Άρθρο 31: Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου

 

Κεφάλαιο Γ: Εφορευτικές επιτροπές και αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής

 

Άρθρο 32: Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

Άρθρο 33: Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

 

Κεφάλαιο Δ: Συνδυασμοί υποψηφίων - προθεσμίες

 

Άρθρο 34: Υποψηφιότητες

Άρθρο 35: Κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 36: Κατάργηση Κοινότητας και Τοπικού Διαμερίσματος σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση συνδυασμού

Άρθρο 37: Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 38: Αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν

Άρθρο 39: Δικαιώματα συνδυασμών

Άρθρο 40: Πρόγραμμα της εκλογής

Άρθρο 41: Υπολογισμός προθεσμιών

 

Κεφάλαιο Ε: Ψηφοδέλτια - φάκελοι - διεξαγωγή της ψηφοφορίας

 

Άρθρο 42: Μορφή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 43: Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 44: Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

Άρθρο 45: Άκυρα ψηφοδέλτια

Άρθρο 46: Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρο 47: Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας

Άρθρο 48: Ματαίωση της ψηφοφορίας

Άρθρο 49: Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εκλογικό σύστημα

 

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων

Άρθρο 52: Κατανομή εδρών των συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 53: Κατανομή εδρών των τοπικών συμβούλων

Άρθρο 54: Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

Άρθρο 55: Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος - Ισοψηφία

Άρθρο 56: Τακτικοί και αναπληρωματικοί τοπικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

Άρθρο 57: Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Άρθρο 58: Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 59: Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 60: Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου Δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

 

Κεφάλαιο Ζ: Έλεγχος και εκδίκαση του κύρους των εκλογών

 

Άρθρο 61: Έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων

Άρθρο 62: Επικύρωση της εκλογής

Άρθρο 63: Δικαίωμα ένστασης

Άρθρο 64: Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 65: Περιεχόμενο της ένστασης

Άρθρο 66: Προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων

Άρθρο 67: Διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων

Άρθρο 68: Αναίρεση

Άρθρο 69: Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως

Άρθρο 70: Ορκωμοσία των Μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών

 

Κεφάλαιο Η: Αποποίηση και παραίτηση

 

Άρθρο 71: Αποποίηση εκλογής

Άρθρο 72: Παραίτηση Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής

 

Κεφάλαιο Θ: Αναπλήρωση συμβούλων - μερικές εκλογές

 

Άρθρο 73: Αναπλήρωση Μελών

Άρθρο 74: Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

 

Μέρος Τρίτο: Αρμοδιότητες - Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 75: Αρμοδιότητες

Άρθρο 76: Άσκηση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 77: Γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών για ειδικά θέματα

Άρθρο 78: Προθεσμία για την απόφαση ή γνωμοδότηση από άλλες αρχές, οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση πράξεων από Δήμους και Κοινότητες

Άρθρο 79: Κανονιστικές Αποφάσεις

Άρθρο 80: Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Άρθρο 81: Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων - Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών

Άρθρο 82: Ρύθμιση κυκλοφορίας

Άρθρο 83: Δημοτική Συγκοινωνία

Άρθρο 84: Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας

Άρθρο 85: Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση

 

Μέρος Τέταρτο: Διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Α: Δήμαρχος - Αντιδήμαρχοι

 

Άρθρο 86: Αρμοδιότητες του Δημάρχου

Άρθρο 87: Αντιδήμαρχοι

Άρθρο 88: Εξουσιοδότηση υπογραφών

Άρθρο 89: Αναπλήρωση του Δημάρχου

Άρθρο 90: Εκλογή νέου Δημάρχου

Άρθρο 91: Υποχρεώσεις δημάρχου και αντιδημάρχου

 

Κεφάλαιο Β: Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 92: Εκλογή Προεδρείου

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 94: Δημοτικές Παρατάξεις

Άρθρο 95: Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 96: Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 97: Πρακτικά συνεδρίασης

Άρθρο 98: Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 99: Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

Άρθρο 100: Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 101: Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 102: Δημοτικό κατάστημα και βιβλία

 

Κεφάλαιο Γ: Δημαρχιακή Επιτροπή

 

Άρθρο 103: Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες

Άρθρο 104: Εκλογή της Δημαρχιακής Επιτροπής

Άρθρο 105: Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής

 

Κεφάλαιο Δ: Πρόεδρος Κοινότητας

 

Άρθρο 106: Αρμοδιότητες του Προέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 107: Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 108: Αναπλήρωση του Προέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 109: Εκλογή νέου Προέδρου της Κοινότητας

 

Κεφάλαιο Ε: Κοινοτικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 110: Αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 111: Σύγκληση και λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 112: Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 113: Πρακτικά συνεδρίασης

Άρθρο 114: Υποχρεώσεις των Κοινοτικών Συμβούλων

Άρθρο 115: Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

Άρθρο 116: Κοινοτικό Κατάστημα και βιβλία

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Δημοτική αποκέντρωση - Δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα - Λειτουργία

 

Άρθρο 117: Διαίρεση Δήμων σε διαμερίσματα

Άρθρο 118: Εκλογή Προέδρου του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 119: Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 120: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 121: Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 122: Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 123: Συνεδριάσεις, απαρτία και αποφάσεις

Άρθρο 124: Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο Δήμο

Άρθρο 125: Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 126: Επιτροπές

Άρθρο 127: Αποζημίωση

Άρθρο 128: Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 129: Αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου και του προέδρου του

Άρθρο 130: Σύγκληση του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 131: Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 132: Πρακτικά συνεδρίασης

Άρθρο 133: Έξοδα κίνησης

Άρθρο 134: Αρμοδιότητες Παρέδρων

 

Κεφάλαιο Ζ: Καταστατική θέση των αιρετών

 

Άρθρο 135: Καταστατική θέση αιρετών

Άρθρο 136: Έξοδα παράστασης

Άρθρο 137: Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων

Άρθρο 138: Συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα

Άρθρο 139: Ειδική άδεια και ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων αιρετών οργάνων, που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

Άρθρο 140: Δαπάνες μετακίνησης - Αποζημιώσεις - Λοιπά έξοδα

 

Κεφάλαιο Η: Ευθύνη των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 141: Αστική ευθύνη

Άρθρο 142: Πειθαρχική ευθύνη

Άρθρο 143: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 144: Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

Άρθρο 145: Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία

Άρθρο 146: Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

Άρθρο 147: Παύση

 

Κεφάλαιο Θ: Εποπτεία των πράξεων των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων και της Δημαρχιακής Επιτροπής

 

Άρθρο 148: Εποπτεία των οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων - Εκτελεστότητα πράξεων

Άρθρο 149: Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

Άρθρο 150: Άσκηση και εξέταση προσφυγών

Άρθρο 151: Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 152: Ειδική Επιτροπή

Άρθρο 153: Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής

Άρθρο 154: Υποχρέωση Συμμόρφωσης

 

Μέρος Πέμπτο: Οικονομική διοίκηση

 

Κεφάλαιο Α: Προϋπολογισμοί Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 155: Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού

Άρθρο 156: Οικονομικό έτος

Άρθρο 157: Έσοδα

Άρθρο 158: Δαπάνες

Άρθρο 159: Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού

Άρθρο 160: Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

Άρθρο 161: Μεταφορά πιστώσεων από έργα - Αποθεματικό

Άρθρο 162: Έλεγχος προϋπολογισμού

 

Κεφάλαιο Β: Απολογισμοί και ισολογισμοί Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 163: Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων

Άρθρο 164: Απολογισμός - ισολογισμός Κοινοτήτων

Άρθρο 165: Υποβολή στοιχείων

 

Κεφάλαιο Γ: Ταμειακή υπηρεσία

 

Άρθρο 166: Διεξαγωγή

Άρθρο 167: Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 168: Οικονομικός και Διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 169: Έλεγχος των λογαριασμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 170: Διευκολύνσεις οφειλετών

Άρθρο 171: Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 172: Εντάλματα προπληρωμής

Άρθρο 173: Πάγια προκαταβολή

Άρθρο 174: Διαγραφή χρεών

Άρθρο 175: Γενικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Δάνεια

 

Άρθρο 176: Διαδικασία συνομολογήσεως

Άρθρο 177: Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων

 

Κεφάλαιο Ε: Περιουσία

 

Άρθρο 178: Γενικές υποχρεώσεις - προστασία

Άρθρο 179: Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση προσάρτησης οικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα

Άρθρο 180: Περιουσία Δήμων ή Κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως

Άρθρο 181: Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσάρτησης

Άρθρο 182: Διάθεση - Διαχείριση βοσκοτόπων

Άρθρο 183: Καταγραφή ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 184: Δωρεές ακινήτων

Άρθρο 185: Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων

Άρθρο 186: Εκποίηση ακινήτων

Άρθρο 187: Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 188: Ανέγερση κατοικιών

Άρθρο 189: Διάθεση αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων

Άρθρο 190: Ανταλλαγή ακινήτων

Άρθρο 191: Αγορά ακινήτων

Άρθρο 192: Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων

Άρθρο 193: Χρηματοδοτική μίσθωση

Άρθρο 194: Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες

Άρθρο 195: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων

Άρθρο 196: Μεταγραφή συμβάσεων

Άρθρο 197: Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών

Άρθρο 198: Διαχείριση - Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες

Άρθρο 199: Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 200: Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε Δήμους και Κοινότητες

Άρθρο 201: Δημοπρασίες

Άρθρο 202: Επιχορηγήσεις και βοηθήματα

 

Κεφάλαιο Ζ: Επιχειρησιακά προγράμματα

 

Άρθρο 203: Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Άρθρο 204: Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων - Υπόχρεοι

Άρθρο 205: Χρόνος κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 206: Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 207: Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων

 

Κεφάλαιο Η: Έργα και προμήθειες - Απαλλοτριώσεις

 

Τμήμα Α: Έργα - προμήθειες - υπηρεσίες

 

Άρθρο 208: Τεχνικό πρόγραμμα

Άρθρο 209: Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες

Άρθρο 210: Έλεγχος Ασφάλειας και Λειτουργίας των Έργων

 

Τμήμα Β: Απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

 

Άρθρο 211: Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων

Άρθρο 212: Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και Σύσταση δουλείας

Άρθρο 213: Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

 

Μέρος Έκτο: Τοπική δημοκρατία

 

Άρθρο 214: Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις

Άρθρο 215: Αναφορές και προτάσεις Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων

Άρθρο 216: Τοπικά δημοψηφίσματα

Άρθρο 217: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

Άρθρο 218: Απολογισμός Κοινοτικής Αρχής

 

Μέρος Έβδομο: Συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο

 

Άρθρο 219: Διεθνείς συνεργασίες

Άρθρο 220: Αδελφοποιήσεις

Άρθρο 221: Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων - Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας

 

Μέρος Όγδοο: Διαδημοτική συνεργασία - Συμβάσεις - Συμπράξεις

 

Άρθρο 222: Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας

Άρθρο 223: Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 224: Συμπράξεις Δήμων και Κοινοτήτων με τον ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 225: Προγραμματικές συμβάσεις

 

Μέρος Ένατο: Ιδρύματα - Νομικά Πρόσωπα

 

Κεφάλαιο Α: Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα - Νομικά Πρόσωπα

 

Άρθρο 226: Σύσταση ιδρύματος

Άρθρο 227: Διοίκηση

Άρθρο 228: Συμμετοχή δωρητών στη Διοίκηση

Άρθρο 229: Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων

Άρθρο 230: Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών

Άρθρο 231: Αναπλήρωση του προέδρου - Απαρτία του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 232: Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 233: Αρμοδιότητες

Άρθρο 234: Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία

Άρθρο 235: Πόροι

Άρθρο 236: Οικονομική Διοίκηση

Άρθρο 237: Κατάργηση

Άρθρο 238: Ιδρύματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

Άρθρο 239: Σύσταση δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 240: Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 240Α

Άρθρο 241: Συγχώνευση - Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 242: Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών

Άρθρο 243: Σχολικές Επιτροπές

Άρθρο 244: Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

 

Κεφάλαιο Β: Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 245: Σύσταση

Άρθρο 246: Διοίκηση

Άρθρο 247: Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου

Άρθρο 248: Έξοδα παράστασης και κίνησης

Άρθρο 249: Πόροι

Άρθρο 250: Λύση

Άρθρο 251: Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

 

Μέρος Δέκατο: Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 252: Ορισμοί - διακρίσεις

Άρθρο 253: Κανόνες Σύστασης

 

Κεφάλαιο Β: Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις

 

Τμήμα Α: Γενικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας

 

Άρθρο 254: Σύσταση

Άρθρο 255: Διοίκηση

Άρθρο 256: Έγκριση αποφάσεων

Άρθρο 257: Κανονισμοί - Συμβάσεις

Άρθρο 258: Προσωπικό

 

Τμήμα Β: Οικονομική διαχείριση

 

Άρθρο 259: Χρηματοδότηση

Άρθρο 260: Διαχείριση

Άρθρο 261: Διαχειριστικός έλεγχος

 

Τμήμα Γ: Μεταβολές

 

Άρθρο 262: Λύση

Άρθρο 263: Συγχώνευση

Άρθρο 264: Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

 

Κεφάλαιο Γ: Ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 265: Σύσταση - Λειτουργία

Άρθρο 266: Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

 

Κεφάλαιο Δ: Αστικές εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 267: Κανόνες λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Ε: Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 268

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 269: Συγχώνευση - Μετατροπή - Λύση Επιχειρήσεων

Άρθρο 270: Γενικές μεταβατικές ρυθμίσεις

 

Μέρος Ενδέκατο: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Τμήμα Α: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 271: Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων - Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 272: Διαχείριση βοσκοτόπων

Άρθρο 273: Υπηρεσίες - Επίλυση διαφορών

Άρθρο 274: Σχολική περιουσία

 

Τμήμα Β: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 275: Πληθυσμός

Άρθρο 276: Φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες

Άρθρο 277: Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την παραχώρηση ακινήτου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 278: Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών

Άρθρο 279: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Άρθρο 280: Δικαστικές ενέργειες νομικών προσώπων

Άρθρο 281: Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων

Άρθρο 282: Αποζημιώσεις μελών επιτροπών και συμβουλίων

Άρθρο 283: Οδοιπορικά έξοδα Αποζημίωσης μελών της επιτροπής ορίων - Αμοιβή μελών Συμβουλίου Τοπωνυμιών

Άρθρο 284: Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις

Άρθρο 285: Ενημερότητα οφειλών

Άρθρο 286: Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 287: Παραπομπή σε ειδικούς νόμους

 

Άρθρο δεύτερο

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 273, καθώς και των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος, καταργείται το προεδρικό διάταγμα 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.

 

Άρθρο τρίτο

 

Οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του έτους 2006 θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή μετά την δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου 2006.

 

Κατά τις ίδιες εκλογές δεν ισχύει το κώλυμα εκλογιμότητας του άρθρου 29 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του παρόντος.

 

Κατά τις ανωτέρω εκλογές, όπου στις διατάξεις του παρόντος, με εξαίρεση εκείνη της παραγράφου 6 του άρθρου 32, καθώς και στις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή τους είναι ο οικείος Νομάρχης.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 01-01-2007, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 19 έως και 74, 77 και 78, 80, 81, 83 έως και 85, 88, 117, 127, 140, 141 έως και 147, 161, 163, 164, 176, 177, 202 και 219 έως και 221, 252 έως 270, η ισχύς των οποίων, υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-06-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.