Νόμος 4555/18 - Άρθρο 254

Άρθρο 254: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδιο για:

 

δ)α. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

δ)β. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

δ)γ. Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

δ)δ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

δ)ε. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το μέρος που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

δ)στ. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία.

 

δ)ζ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

δ)η. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

δ)θ. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

 

δ)ι. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

 

δ)ι)α. Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.