Νόμος 4555/18 - Άρθρο 253

Άρθρο 253: Κατάργηση Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ) που συστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α/1979) και υπήχθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) καταργείται.

 

Οι ανατεθείσες και ασκούμενες από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας αρμοδιότητες εφεξής μεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Βορείου Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΒΕ) (του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α/2017)).

 

2. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας που μετατάχθηκε - μεταφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με την υπ' αριθμόν 14591/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 324/Γ/2014), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) και της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), μετατάσσεται - μεταφέρεται με αίτησή του στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Βορείου Ελλάδος.

 

Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια εργασιακή σχέση, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, διατηρούμενης τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 

Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του παρόντος δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνονται Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ), οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελών τμημάτων, υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α/1979) και του νόμου 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/1981).

 

Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α/1979) και του νόμου 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/1981) εξακολουθούν να ισχύουν. Η κατάργηση των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (ΤΑΠ) της παραγράφου 1 του άρθρου 129 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύσταση, τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και λοιπά συναφή θέματα.

 

5. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.