Νόμος 4566/18 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 84 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 63/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20 03 01) με επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ- Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, με τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:

 

α)α) η θαλάσσια μεταφορά να προβλέπεται στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ή να γίνεται προς το σκοπό της άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 158 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ, ή εφόσον προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης του άρθρου 84 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014),

 

β)β) τα πλοία να εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α/1996), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις 2 ανά διαδρομή πλου. Για τις μονάδες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α)α)α) το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα 50 m3,

β)β)β) να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων,

γ)γ)γ) εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου,

δ)δ)δ) εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων,

ε)ε)ε) να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους,

στ)στ)στ) η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και

ζ)ζ)ζ) να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.