Νόμος 4566/18

Ν4566/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20-04-2015 (EEL 106/2015) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4566/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20-04-2015 (EEL 106/2015) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 175/Α/2018), 08-10-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις και πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Σκοπός και αντικείμενο

Άρθρο 2: Γενική αρχή

Άρθρο 3: Προξενική προστασία από το κράτος-μέλος ιθαγένειας

Άρθρο 4: Μέλη οικογένειας μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών σε τρίτες χώρες

Άρθρο 5: Πρόσβαση σε προξενική προστασία και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 6: Ταυτοποίηση

Άρθρο 7: Είδη συνδρομής

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα συντονισμού και συνεργασίας

 

Άρθρο 8: Γενικοί κανόνες

Άρθρο 9: Τοπική συνεργασία

Άρθρο 10: Ετοιμότητα και συνεργασία για καταστάσεις κρίσης

 

Κεφάλαιο Γ: Οικονομικές διαδικασίες

 

Άρθρο 11: Γενικοί κανόνες

Άρθρο 12: Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 13: Υποβολή έκθεσης, αξιολόγηση και επανεξέταση

Άρθρο 14: Παραρτήματα

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16: Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρο 206 του νόμου 4512/2018

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα I

Παράρτημα II: Έντυπο αίτησης επιστροφής εξόδων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-10-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.