Νόμος 4568/18 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τεχνικός φάκελος, ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας) που ζητεί ο ενδιαφερόμενος, περιέχει, αντίστοιχα, τα κατά τα άρθρα 9 και 11 δικαιολογητικά.

 

Ο τεχνικός φάκελος κατατίθεται στο σύνολό του σε ηλεκτρονική μορφή σε 10 αντίγραφα. Επιπλέον κατατίθεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει τα εξής:

 

α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

 

β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδρομίου,

 

γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση αιτήματος αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών, μπορεί να καθορίζεται διαφορετικό ύψος του ανωτέρω παραβόλου ανάλογα με τον πληθυσμό και την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής,

 

δ) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται,

 

ε) ναυτικό χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον Πλοηγό Ελληνικών Ακτών, έκδοσης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού για την αιτούμενη περιοχή. Υποβάλλεται σε 11 αντίτυπα. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται σε 7 αντίτυπα για υδατοδρόμιο επί λίμνης,

 

στ) χάρτες σε 5 αντίτυπα, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 m με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-1984,

 

ζ) οριζοντιογραφία σε 6 αντίτυπα του χώρου του υδατοδρομίου κατάλληλης κλίμακας, τουλάχιστον 1:500, ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτιριακές υποδομές και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Επίσης επί του σχεδίου απεικονίζεται το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους και κατά την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο,

 

η) κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους.

 

Επιπλέον, επί του σχεδίου θα προβάλλονται ο εξοπλισμός ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών ή φορτίου με σχετική περιγραφή του.

 

Υποβάλλεται σε 6 αντίτυπα. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η νομιμότητα των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και η οποία συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών διοικητικών πράξεων και εγκρίσεων. Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά, μετά από σχετική διαβίβαση αιτήματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων στην αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε ή είναι όμορο με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση, όπως έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή του συμβουλίου αρχιτεκτονικής, υποβάλλεται, επιπλέον, και η σχετική έγκριση,

 

θ) απόφαση του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του νόμου 2971/2001 ή του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης, εφόσον απαιτείται παραχώρηση. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, καθώς η παραχώρηση όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης ή του πυθμένα λίμνης για την ανάπτυξη υδατοδρομίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του νόμου 2971/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ιδίου νόμου σε περίπτωση αίτησης στην οποία δηλώνεται η πρόθεση υποβολής αίτησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για 1 έτος και παρατείνεται επ' αόριστον σε περίπτωση λήψης της άδειας ίδρυσης, ενώ ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης. Σε περίπτωση λιμνών όπου υπάρχει φορέας διαχείρισης αυτής, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται ως ανωτέρω από το φορέα διαχείρισης της λίμνης,

 

ι) σε περιοχές στις οποίες υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, τοπογραφικό διάγραμμα σε 2 αντίτυπα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 1987), θεωρημένο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται:

 

α)α) οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, καθώς και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση καθορισμού, το οποίο και θα αναγράφεται επ' αυτού,

β)β) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,

γ)γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,

δ)δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,

ε)ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα,

 

ι)α) πράξη παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου προς τον αιτούντα, με λεπτομερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων των ορίων του χώρου του υδατοδρομίου,

 

ι)β) επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των προβλέψεων χρήσης σε ετήσια βάση, του προσδιορισμού του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και της εκτίμησης των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου,

 

ι)γ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο οποίο φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αν το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Εάν το υδατοδρόμιο είναι κατηγορίας Β' και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), ακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία για την έγκριση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων,

 

ι)δ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), στο οποίο αναφέρονται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,

 

ι)ε) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), στο οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Υποβάλλεται σε 4 αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,

 

ι)στ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan), το οποίο περιέχει τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,

 

ι)ζ) σχέδιο σύμβασης υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου.

 

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 

3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας) όταν πρόκειται για άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

 

Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Κλάδου Ασφαλείας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής) ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.

 

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων Εγχειριδίων Υδατοδρομίου, σφραγισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου, μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται με όμοια πράξη των ανωτέρω αρμόδιων αρχών:

 

α) Λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν θέματα συναφή με τα υδατοδρόμια,

 

β) ύστερα από αίτημα του νόμιμου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή του.

 

γ) λόγω μεταβολής των στοιχείων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.