Νόμος 4602/19 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Η ιδιότητα του μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συνεπάγεται την αναστολή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένου του δικηγορικού και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να διορίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με καθεστώς μερικής απασχόλησης.}

 

2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με τον Κανονισμό αυτόν, καθορίζονται ιδίως τα εξής:

 

α) η διάρθρωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Διευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία,

 

β) οι βασικές αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των αυτοτελών Γραφείων,

 

γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες πρόσληψης του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και οι όροι εργασίας του. Η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία γίνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

δ) ο τρόπος λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

ε) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθώς και των εμμίσθων δικηγόρων της Αρχής,

 

στ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και κάθε σχετικό ζήτημα, σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών,

 

ζ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια,

 

η) η εσωτερική λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και ιδίως, η διαδικασία των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων,

 

θ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

ι) τα θέματα που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

 

ι)α) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και το προσωπικό της Γραμματείας της, καθώς και τους συνεργάτες της,

 

ι)β) οι διαδικασίες σχετικά με την έγκριση των μετακινήσεων των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του προσωπικού της,

 

ι)γ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

β) Στο άρθρο 45 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εγκρίνονται τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας όλου του προσωπικού της Γραμματείας.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί για την εύρυθμη λειτουργία της να εκδίδει εγκυκλίους, σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.}

 

3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου παύει η συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε οποιαδήποτε διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγμάτευσης έχει ενεργοποιηθεί ή ενεργοποιείται, σύμφωνα με τους όρους των ισχυουσών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίες έχουν συναφθεί βάσει των πρότυπων συμβάσεων πώλησης του άρθρου 12 του νόμου 3468/2006. Οι φιλικές διαπραγματεύσεις που έχουν εκκινήσει, διενεργούνται από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, χωρίς τη συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Το πρακτικό των διαπραγματεύσεων συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέρη και κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 81 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας για την πώληση φυσικού αερίου από πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας για τελική χρήση σε κινητήρες οχημάτων.}

 

5. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης κάθε υπόγειου φυσικού χώρου για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 132 προστίθενται οι λέξεις για τις περιπτώσεις α', γ', δ' και ε' της παραγράφου 11.

 

7. Στο άρθρο 132 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Ειδικά για την περίπτωσης β' της παραγράφου 11, η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα με το σημείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για τον σκοπό αυτό τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Διαχειριστή.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.