Νόμος 4603/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συγκρότηση - διορισμός - θητεία Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, με ισάριθμους αναπληρωτές, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:

 

(α) 1 μη εν ενεργεία ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο,

 

(β) 1 εν ενεργεία ή ομότιμο καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών ομάδων ή του εμπορικού ή διοικητικού δικαίου, ως Αντιπρόεδρο,

 

(γ) 1 δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα εμπορικού ή διοικητικού δικαίου,

 

(δ) 1 δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου,

 

(ε) 1 πτυχιούχο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα, οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχο άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

 

(στ) 2 πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού.

 

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού., τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής.

 

3. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί το ίδιο πρόσωπο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. περισσότερες από 2 συνολικά φορές, διαδοχικές ή μη. Για την εφαρμογή της παρούσας δε λαμβάνεται υπόψη διορισμός στην Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του νόμου 2725/1999.

 

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από τη λήξη της.

 

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.