Νόμος 2725/99 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) η οποία έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, καθώς κάθε άλλη που θα της αναθέσει ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του.

 

2. Ο Υπουργός Πολιτισμού ασκεί την εποπτεία, ως προς τα διοικητικά θέματα, της Επιτροπής. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της, καθώς και χώρο για τη στέγασή της.

 

3. Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των σκοπών της, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού. Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος.

 

4. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και απαρτίζεται από έναν συνταξιούχο ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχόλησης, με τον αναπληρωτή του και 6 μέλη, ως ακολούθως:

 

α)Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, εν ενεργεία ή ομότιμο, με τον αναπληρωτή του.

 

β) Ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα εταιρειών, με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Έναν δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.

 

ε) Έναν πτυχιούχο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος οικονομικής κατεύθυνσης, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

 

στ) Ένα πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.

 

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για θητεία 4 ετών.

 

Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της επιτροπής, εφόσον δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές, οπότε οι τελευταίοι μετέχουν στη συνεδρίαση με ψήφο, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους. Η θητεία κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016).

 

5. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής διορίζονται με θητεία. Η θητεία τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016).

 

5. (πρώην 6) Δεν μπορεί να διορισθεί μέλος της Επιτροπής:

 

α) Βουλευτής, Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας.

β) Όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από το διορισμό του πενταετία μέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή τμήμα αμειβομένων αθλητών, μέτοχος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή τμήμα αμειβομένων αθλητών, καθώς και όποιος, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, συνδεόταν με σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών ή εντολής με αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή τμήμα αμειβομένων αθλητών ή ιδρυτικό σωματείο.

γ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από 10 αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

6. (πρώην 7) Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής, όποιος, μετά το διορισμό του:

 

α) Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

β) Ασκεί έμμισθα ή άμισθα οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, ή αποκτά δραστηριότητα που, κατά την Κρίση της Επιτροπής, δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής. Για την ύπαρξη ή μη ασυμβίβαστου αποφαίνεται η Επιτροπή μετά από ακρόαση του εν λόγω μέλους της, τη δε σχετική διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση του μέλους στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυμβίβαστο, είτε ύστερα από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, στις δε συνεδριάσεις για τη λήψη της απέχει το μέλος στο οποίο αφορά η εξέταση του ασυμβίβαστου.

 

7. (πρώην 8) Ο Πρόεδρος, τα Μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους υποβάλλουν κατ' έτος στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από το νόμο [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996) δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.

 

8. (πρώην 9) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η κατά παρέκκλιση από τις σημερινές διατάξεις αποζημίωση που καταβάλλεται στον πρόεδρο και στα Μέλη της Επιτροπής, καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ' οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Επιτροπή.

 

9. (πρώην 10) Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Με τον κανονισμό αυτό, προβλέπεται η συγκρότηση, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονάδας της Επιτροπής, τμήματος ελεγκτών.

 

10. (πρώην 11) Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να αποσπώνται στην Επιτροπή υπάλληλοι υπουργείων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει της υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών, αποζημιώσεων κ.λ.π. με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2470/1997. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, για κάθε συνέπεια.

 

11. (πρώην 12) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής, ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να χορηγήσει για το τρέχον πρωτάθλημα 10 πιστοποιητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του παρόντος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, οι λοιπές αρμοδιότητές της ασκούνται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 77Α του νόμου 2725/1999, όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, το ανωτέρω Ελεγκτικό Συμβούλιο αυτοδικαίως καταργείται, υποκαθιστάμενο πλήρως από την Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.