Νόμος 4607/19 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Προσθήκη άρθρου 16Α στο νόμο 2971/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2971/2001 μετά το άρθρο 16 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:

 

{Άρθρο 16Α: Αντάλλαγμα χρήσης - αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης

 

1. Το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού για τις χρήσεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και 16, καθώς και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των χώρων αυτών, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την παραχώρηση οργάνου με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Τ.Β. = Τιμή Βάσης.

Ε.Δ. = Είδος Δραστηριότητας.

Ε.Χ. = Εμβαδόν Χώρου.

 

2. Η Τιμή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τον καθορισμό της τιμής βάσης λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές και μισθωτικές αξίες των πλησιέστερων ακινήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής.

 

3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες:

 

α) Απλή χρήση (ομπρέλες - ξαπλώστρες, καντίνες, μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής κ.λ.π.).

 

β) Απλή χρήση με μηχανοκίνητα μέσα αναψυχής.

 

γ) Απλή χρήση των παραγράφων 8, 9, 11 και 13 του άρθρου 13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαμήλιες τελετές, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις με οπτικοακουστικά μέσα, ερευνητικοί σκοποί).

 

δ) Απλή χρήση των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13Α (φουσκωτά θαλάσσια μέσα αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες).

 

ε) Έργα των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα κοινής ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών).

 

στ) Έργα της περίπτωσης ε' του άρθρου 14 (Υδατοκαλλιέργειες) και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λ.π.).

 

ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περιπτώσεων στ', ζ' και η' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα και εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν ύστερα από σύμβαση με το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή με βάση αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και έργα λιμενικά, συγκοινωνιακά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λ.π.).

 

4. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε Είδους Δραστηριότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο θα προκύπτει το αντάλλαγμα χρήσης με βάση τα προηγούμενα κριτήρια και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.

 

Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ειδικά για τις χρήσεις του άρθρου 14 αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία.

 

Το αντάλλαγμα που προκύπτει από το παρόν άρθρο στις περιπτώσεις των δημοπρασιών αποτελεί την τιμή εκκίνησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.