Νόμος 4607/19 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Γραφείο Επιθεώρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο [Ν] 3086/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

 

{Άρθρο 12Α: Γραφείο Επιθεώρησης

 

1. Το Γραφείο Επιθεώρησης αποτελείται από 1 Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Προϊστάμενο, και από 3 Νομικούς Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Προέδρου με τριετή θητεία. Με απόφαση του Προέδρου, τα τακτικά μέλη του Γραφείου μπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να απαλλαχθούν από κάθε άλλη υπηρεσία, εκτός από τη συμμετοχή τους στα Τμήματα και στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για την προεδρία του Γραφείου Επιθεώρησης, οι οργανικές θέσεις των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται κατά 1.

 

2. Το Γραφείο Επιθεώρησης:

 

α) καθορίζει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις υπηρεσιακές μονάδες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τους λειτουργούς του,

β) παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των λειτουργών του και των εξωτερικών συνεργατών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) συγκεντρώνει στοιχεία για τον αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων,

δ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους αναλυτική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσής τους, οι δε παρατηρήσεις αυτές ενσωματώνονται στην Ετήσια Έκθεση του άρθρου 3,

ε) διενεργεί την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθορίζονται αναλυτικά τα επιμέρους καθήκοντα των επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιακών μονάδων του νόμου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της απόδοσης των λειτουργών του, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιθεώρησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 12Α του νόμου [Ν] 3086/2002, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 32 έως 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/2003 (ΦΕΚ 214/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.