Νόμος 4607/19 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 53Α του νόμου 2960/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 53Α του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 65 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα άρθρα 65, 102, 105, 106 και 108 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προϊόντα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1.}

 

2. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 53Α του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται παράγραφος 5Α,ως εξής:

 

{5Α. Τα προϊόντα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση ιδιώτη, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

 

α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,

 

β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς,

 

γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα,

 

δ) η φύση των προϊόντων,

 

ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο ορίζεται το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, για τα προϊόντα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 104 και 111.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.