Νόμος 4607/19 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποίηση του άρθρου 60 του νόμου 4172/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του νόμου 4172/2013, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), μετά τις λέξεις για τα εισοδήματα αυτά, τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α.

 

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και 15 του νόμου 4575/2018 (ΦΕΚ 192/Α/2018).

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του νόμου 4172/2013, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 2/88419/ΔΕΠ/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 5435/Β/2018), έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έλαβαν το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις περιπτώσεις α' έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) για το χρονικό διάστημα από τις 01-08-2012 έως και τις 30-06-2014, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος απόκτησης των ανωτέρω εισοδημάτων, μη εφαρμοζόμενης για τα εισοδήματα αυτά της παραγράφου 2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.