Νόμος 4607/19 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το από 27-02-2019 Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής.

 

Νέο Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα

 

Στην Αθήνα σήμερα στις 27-02-2019 Αφενός

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το Ελληνικό Δημόσιο) και αφετέρου

 

2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα πρόσωπα που περιγράφονται πλήρως στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, και εμφαινόμενα, διά των διαχειριστριών εταιρειών, στο Παράρτημα Ι, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς, για την υπογραφή του παρόντος, από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας) καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος Συμβαλλόμενο Μέρος από κοινού Συμβαλλόμενοι, Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 1: Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού

 

Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού είναι ο καθορισμός του πλαισίου για την Νέα Οικειοθελή Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 2: Έναρξη ισχύος και διάρκεια του Νέου Συνυποσχετικού

 

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται το παρόν Νέο Συνυποσχετικό και η συμβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

 

Άρθρο 3: Καθορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

 

1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθελούσια καταβολή εκ μέρους των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι των, για τους σκοπούς του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, ανερχόμενη σε σταθερό ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων από εισοδήματα εκ μερισμάτων των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

 

2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα μερίσματα των πλοιοκτητριών εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 

3. Πέραν της συνομολογημένης διά του παρόντος Νέας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωμα εκ του νόμου [Ν] 27/1975 του άρθρου 107 του Συντάγματος και του εν γένει θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται.

 

4. Για ερμηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται ρητώς ότι το μη εισαχθέν στην Ελλάδα, παγκόσμιο εισόδημα τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 26 του νόμου [Ν] 27/1975, καθώς και από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 4: Προσδιορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

 

Η Νέα Οικειοθελής Παροχή προσδιορίζεται σε κάθε έτος κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων δικαιούχων των ναυτιλιακών μερισμάτων, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την συμπλήρωση σε ιδιαίτερο κωδικό αυτής των ποσών των εισαγομένων μερισμάτων τους. Η Παροχή αυτή αναλαμβάνεται για πρώτη φορά για τα εισοδήματα εκ μερισμάτων που αποκτώνται στο έτος 2018 που δηλώνονται με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο έτος 2019.

 

Άρθρο 5: Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

 

Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από ένα έκαστο φυσικό πρόσωπο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας στο Ελληνικό Δημόσιο στις προθεσμίες καταβολής του φόρου εισοδήματος και παρακολουθείται με τον ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από την Ναυτιλία.

 

Άρθρο 6: Δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη για καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

 

1. Από το παρόν Νέο Συνυποσχετικό, δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη είναι τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας, τα οποία σε επίπεδο φυσικών προσώπων είναι οι τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975, και με την προϋπόθεση οι διαχειρίστριες αυτών εταιρείες να έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

 

2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι, δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά την υπογραφή του παρόντος δεν δεσμεύονται από το παρόν, αλλά εφόσον επιθυμούν μπορούν να προσχωρήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Άρθρο 7: Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

 

1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, και εφόσον το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόμενο ανά διετία είναι μικρότερο των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα νομικά πρόσωπα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι του παρόντος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόμενο ποσό μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειμμα των εσόδων από τη Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω διετίας συμψηφίζεται με τυχόν πλεόνασμα στο άλλο έτος αυτής.

 

2. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής γίνεται υποχρεωτικά μετά από κάθε διετία εφαρμογής αυτής από τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται με το παρόν, με αποκλειστικό έργο την διαπίστωση του ύψους των ετησίων εσόδων, το τυχόν έλλειμμα ανά έτος στην κάθε διετία και την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων για τις ενέργειές τους.

 

Η επιτροπή αυτή αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συγκροτείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία ορίζονται τα μέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

 

3. Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος σε έτος της κάθε διετίας εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ή ακόμη και στα 2 έτη αυτής, κάθε μία από τις εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο της με επιμερισμό του συνολικού ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε στην προηγούμενη διετία, ανάλογα με το ποσό του φόρου που προκύπτει για κάθε πλοίο στο επόμενο της διετίας έτος, στο οποίο και διαπιστώθηκε το έλλειμμα αυτό από την παραπάνω τριμελή επιτροπή. Για τις ανάγκες της διάταξης ως ποσό φόρου για κάθε πλοίο, θεωρείται εκείνο που διαμορφώνεται με τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας πριν την αφαίρεση των μειώσεων του φόρου αυτού.

 

4. Το ποσό ελλείμματος που με βάση την προηγούμενη παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο όλων των εταιρειών του παραρτήματος Ι, υπολογίζεται με βάση στοιχεία των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα οποία παρέχονται εντός του μηνός Ιανουαρίου που ακολουθεί το επόμενο της διετίας έτος στην αρμόδια Αρχή για τη φορολογία των πλοίων πρώτης κατηγορίας του νόμου [Ν] 27/1975.

 

Το παραπάνω ποσό ελλείμματος προσδιορίζεται διοικητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή και παρακολουθείται με τον ίδιο ΚΑΕ με εκείνον του άρθρου 5 του Νέου Συνυποσχετικού και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία προσδιορισμού αυτού.

 

Άρθρο 8: Ευθύνη καταβολής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

 

1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, κάθε δεσμευόμενο και δικαιούμενο φυσικό πρόσωπο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος και επέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αυτοτελούς υποχρέωσης στο πλαίσιο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.

 

2. Κάθε δεσμευόμενο και δικαιούμενο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας δεν επέχει καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων μελών ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της αυτοτελούς υποχρέωσης της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο μέλος.

 

3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ο εκπρόσωπος της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την υπογραφή του παρόντος δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Νέο Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Άρθρο 9: Δυνατότητα τροποποίησης του Νέου Συνυποσχετικού

 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

 

2. Εάν το Νέο Συνυποσχετικό κυρωθεί τροποποιημένο, η Ναυτιλιακή Κοινότητα δεν δεσμεύεται από αυτό.

 

3. Μετά την κύρωση του Νέου Συνυποσχετικού, τροποποίησή του χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία και κύρωσή του με νέο νόμο.

 

4. Το ισχύον κατά τον χρόνο υπογραφής του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία πλοίων συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεμέλιό του.

 

5. Το Νέο Συνυποσχετικό καταργεί κάθε άλλη πρόβλεψη του προηγουμένου Συνυποσχετικού και των Προσθέτων Πράξεων αυτού, περί της Οικειοθελούς Παροχής.

 

Άρθρο 10: Περίπτωση ανωτέρας βίας

 

Η εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του.

 

Άρθρο 11: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών- Διαιτησία

 

1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

 

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών διένεξη ή διαφωνία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το Νέο Συνυποσχετικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή θα επιχειρείται να διευθετηθεί φιλικά εντός 45 ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την οποία ρητώς τα μέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

 

3. Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των Συμβαλλομένων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας.

 

4. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, αποκλειόμενης αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια.

 

Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε 2 όμοια πρωτότυπα.

 

Οι Συμβαλλόμενοι

 

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο Πρωθυπουργός

 

Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

 

Παράρτημα I: Νέο ιδιωτικό συμφωνητικό της Ναυτιλιακής Κοινότητας

 

n.4607.19.3

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.