Νόμος 4607/19 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 80 του νόμου 4446/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Σε περίπτωση μη χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) και των ΠΟΛ/1274/2013 και ΠΟΛ/1275/2013 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 3398/Β/2013), όπως ισχύουν, τα χρηματικά εντάλματα δεν εξοφλούνται.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4446/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος προς τον κατασχόντα διενεργείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του κατασχόντος, ύστερα από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4174/2013, τόσο από τον κατασχόντα όσο και από τον καθ' ου η κατάσχεση.

 

Σε περίπτωση πληρωμής χρηματικού εντάλματος ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ' άρθρο 990 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για τον καθ' ου η κατάσχεση.

 

β. Σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης κατά του Δημοσίου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος διενεργείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εκδοχέα, ύστερα από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ/1274/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

γ. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για συμψηφισμούς.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.