Νόμος 4607/19 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τροποποίηση του νόμου 4270/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), η ημερομηνία 01-01-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 01-01-2020.

 

β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 69Δ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι φορείς ή οι υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητας των ΔΥΕΕ, που έχουν έδρα σε νομό με περισσότερες της μίας ΔΥΕΕ, μπορεί να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακατανέμονται οι υπηρεσίες των φορέων του προηγούμενου εδαφίου στις ΔΥΕΕ του νομού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 24, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.