Νόμος 4607/19 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 41 του νόμου 4209/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 4209/2013 (ΦΕΚ 253/Α/2013) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Αποκλειστικά και μόνον ΑΕΔΟΕΕ ή άλλοι ΔΟΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με βάση το διαβατήριο των διατάξεων του παρόντος Μέρους (άρθρα 1-53) επιτρέπεται να προωθούν εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) οι εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Ανώνυμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ),

 

β) ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής του,

 

γ) η διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και από τα καταστατικά έγγραφα ή/και τον Κανονισμό του ΟΕΕ,

 

δ) το ποσό της επένδυσης ανά επενδυτή και ανά ΟΕΕ ή ανά επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100.000 €,

 

ε) οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ ζητούν από τον υποψήφιο μεριδιούχο πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την επένδυσή του σε συγκεκριμένο ΟΕΕ, προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον ο συγκεκριμένος ΟΕΕ είναι κατάλληλος για τον υποψήφιο μεριδιούχο. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ότι ο συγκεκριμένος ΟΕΕ δεν είναι κατάλληλος για τον υποψήφιο μεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Αν ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να κρίνουν κατά πόσο ο εν λόγω ΟΕΕ είναι κατάλληλος γι' αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται και σε τυποποιημένη μορφή. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υφιστάμενους μεριδιούχους ΟΕΕ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει μεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει.

 

2. Οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β' έως ε' της παραγράφου 1 δεν απαιτείται να πληρούνται, όταν πρόκειται για ΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΑΕΔΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6, ή ως ΔΟΕΕ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 08-06-2011 και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με βάση το διαβατήριο, και οι οποίοι έχουν εκδώσει κινητές αξίες, που έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αιτηθεί την εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 1 με στόχο την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.