Νόμος 4607/19 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Τροποποίηση των άρθρων 23Β, 33, 93Α και 96 του νόμου 4099/2012 για την ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/91/ΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2009/65/ΕΚ (EEL 302/2009), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23Β, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4416/2016 (ΦΕΚ 160/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όσον αφορά τη μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή του 60 % τουλάχιστον του ποσού.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) την κατά το άρθρο 36 έγγραφη σύμβαση με το θεματοφύλακα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και}

 

3. Η περίπτωση ι)στ' του άρθρου 93Α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4416/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ) ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ή ΑΕΕΜΚ επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 58 έως 65,}

 

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 96 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) υπάρχει πιθανότητα η αιτούμενη έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών να επηρεάσει αρνητικά δική της έρευνα ή δράσεις επιβολής του νόμου ή, κατά περίπτωση, ποινική έρευνα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.