Νόμος 4609/19 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 1911/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο 1 μέχρι 3 ετών, με τον βαθμό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει 3 έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.

 

2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Κατ' εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο - Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Ομοίως, είναι δυνατόν ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και τη μεταφορά των ΟΒΑ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Πριν να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση, κατανέμεται στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των θέσεων των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση 3 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

 

η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 14.}

 

4. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

 

{14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον:

 

α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο - Σώμα, για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους,

 

β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανωτέρω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο - Σώμα, για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.