Νόμος 4609/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4361/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη, σε μονάδες - ανεξάρτητες υπομονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την κατάταξή του.

 

γ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική μονάδα ανεξάρτητη υπομονάδα ή υπηρεσία.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις διενεργούνται μετά την κατάταξή τους, σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εξής:

 

α. για το Στρατό Ξηράς, σε Μονάδες Εκστρατείας της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης,

 

β. για το Πολεμικό Ναυτικό, κατ' αρχάς σε πλοία, Ναύσταθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας,

 

γ. για την Πολεμική Αεροπορία, κατ' αρχάς σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και στη συνέχεια σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.}

 

3. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.}

 

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Δήλωση τόπου προτίμησης

 

1. Οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση. Ο τύπος της δήλωσης τόπου προτίμησης καθορίζεται με διαταγή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται από τους στρατεύσιμους ηλεκτρονικά, πριν από την κατάταξη, μέσω των επίσημων ιστοτόπων των Γενικών Επιτελείων. Η δήλωση οριστικοποιείται και υπογράφεται από τους οπλίτες κατά την κατάταξή τους. Είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και κατά τη διάρκεια της κατάταξης, από τους οπλίτες που δεν την υπέβαλαν αρχικά, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την υλοποίηση των μεταθέσεών τους.

 

3. Μεταβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μετά την τοποθέτηση των οπλιτών σε μονάδες, εφόσον προκύψουν επιγενόμενοι της κατάταξής τους λόγοι, οι οποίοι τη δικαιολογούν.

 

4. Όσοι επικαλούνται λόγους υπαγωγής στις διατάξεις των παραγράφων 2)β και 12 του άρθρου 3, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Φ.411/115/287956/ Σ.3473/2016 (ΦΕΚ 2125/Β/2016) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των μεταθέσεών τους.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.}

 

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Ομοίως εξαιρούνται, εφόσον το επιθυμούν, οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.

 

4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων κατά Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), θεωρείται ο αριθμός των οπλιτών, για τους οποίους εκδίδεται σχετική διαταγή τοποθέτησης.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η απόδειξη των κριτηρίων των παραγράφων 2)β και 12 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 γίνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Φ.411/115/287956/Σ.3473/2016 (ΦΕΚ 2125/Β/2016) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τους ενδιαφερομένους, εφόσον δεν καταστεί εφικτή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου.}

 

8. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και η διαδικασία συλλογής και εξέτασης των στοιχείων - δικαιολογητικών.

 

β. Καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, για την υποχρέωση συμπλήρωσης της δήλωσης τόπου προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης, επεξεργασίας και οριστικοποίησής της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.