Νόμος 4609/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:

 

{Άρθρο 39Α: Θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων

 

1. Εθελοντές Μακράς Θητείας που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 (ΦΕΚ 160/Α/1974), τίθενται, εφόσον το επιθυμούν Εκτός Οργανικών Θέσεων μέχρι την συμπλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου.

 

2. Στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 39 περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό παράρτημα της εγκυκλίου που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

 

3. Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39, τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και συντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29. Στα στελέχη αυτά δεν απονέμεται αποστρατευτικός βαθμός.

 

4. Η απόφαση αποστρατείας του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, βάσει των ηλικιακών ορίων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται αμελλητί στους Εθελοντές Μακράς Θητείας που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

 

5. Όσοι επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) υποβάλλουν αίτηση στη μονάδα τους μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα πριν από την κατάταξή του ως εθελοντή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

 

6. Η μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αμελλητί την αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τον ατομικό φάκελο του αιτούντος.

 

7. Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε 15 ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη, τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία.

 

8. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε 15 ημέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωμοδότηση.

 

9. Ο αιτών Εθελοντής Μακράς Θητείας παραμένει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση απορριφθεί, αποστρατεύεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου

 

39. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται Εκτός Οργανικών Θέσεων από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρατεία.

 

10. Κατά το διάστημα που διατελούν Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

 

11. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας  οι οποίοι τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω:

 

α. Υπηρετούν με τον βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.

 

β. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.

 

γ. Αποστρατεύονται στις εξής περιπτώσεις:

 

α)α. με τη συμπλήρωση συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας 35 ετών,

β)β. για λόγους αποδεδειγμένους σωματικής ανικανότητας,

γ)γ. με αίτησή τους που μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

 

12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 21/1991 (ΦΕΚ 9/Α/1991).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.